PROGRAM KONFERENCJI INNOWACYJNA GMINA 15.06.2016

Hotel Campanile, 00-811 Warszawa, ul. Towarowa 2
Prowadzenie konferencji: Elżbieta Wrzecionkowska, Green Warsaw Conferences

8:30 – 9:20
Rejestracja uczestników

9:20 – 9:30
Powitanie gości
Elżbieta Wrzecionkowska, Dyrektor Cyklu Konferencji

BLOK I: OD REWITALIZACJI DO INNOWACJI. INNOWACYJNE INWESTYCJE SZANSĄ DLA GMINY

9:30 – 11:00
Prezentacja: Energetyka odnawialna w gminie Płock – innowacyjne projekty PPP

mec. Marian Mazurek, Partner Zarządzający, Kancelaria M. Mazurek i Partnerzy

Program rewitalizacji w Warszawie do 2022 roku. Rewitalizacja Pragi
Jacek Grunt – Mejer, Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji UM st. Warszawy

Prezentacja: Iluminacja zabytkowej Kopalni Soli w Wieliczce
dr Mirosław Sulma, Architekt, ES-SYSTEM S.A.

Prezentacja: Rewitalizacja Łodzi – Specjalna Strefa Kultury. Podsumowanie projektu.

Dorota Miziołek, Dyrektor, KPMG

11:00 – 11:30

Panel dyskusyjny: Koszty i korzyści rewitalizacji
Moderator: Elżbieta Wrzecionkowska
Paneliści: Jacek Grunt-Mejer, Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji UM st. Warszawy / dr Mirosław Sulma, architekt ES-SYSTEM S.A. / Barbara Jezierska, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków / mec. Marian Mazurek, Partner Zarządzający, Kancelaria M. Mazurek i Partnerzy / Dorota Miziołek, Dyrektor, KPMG / Dariusz Bojko, PKZ Mateusz

11:30 – 12:00
Przerwa na kawę

BLOK II: ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT JAKO JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH ELEMENTÓW PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

12:00 – 13:00
Prezentacja: Działania na rzecz zrównoważonej mobilności w mieście stołecznym Warszawa
Prelegent: Jan Kuźmiński, Prezes Zarządu, MZA 

Prezentacja: 1. Inteligentny transport miejski w Grenoble. 2. Nowoczesne technologie Toyoty.
Prelegent: dr Andrzej Szałek, Toyota Poland

Prezentacja: Energooszczędność i bezpieczeństwo dzięki wykorzystaniu systemów sterowania w oświetleniu budynków i ulic.
Prelegent: Filip Kręcioch, Strategic Marketing Director, ES-SYSTEM S.A.

 

13:00 – 13:30
Panel dyskusyjny: Co to znaczy zrównoważony transport?
Moderator: Agnieszka Łukasiewicz, Starszy specjalista w Zakładzie Systemów Zarządzania i Telematyki, Instytut Badawczy Dróg i Mostów 
Paneliści: Jan Kuźmiński, Prezes Zarządu MZA  / dr Andrzej Szałek, Toyota Poland / Filip Kręcioch, Strategic Marketing Director, ES-SYSTEM S.A.

13:30 – 14:00

Przerwa na kawę

BLOK III: FINANSOWANIE INWESTYCJI W GMINACH

14:00 – 14:30
Prezentacja: Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.
Prelegent: Alina Wołoszyn, Partner, KPMG 

Prezentacja: Perspektywy rynku PPP w Polsce
Prelegent: mec. Tomasz Korczyński, Kancelaria Dentons

14:30 – 15:15
Panel dyskusyjny: Projekty PPP szansą na finansowanie inwestycji w gminach?

Moderator: Stanisław Koczot, redaktor, Businessman.pl
Paneliści: Paweł Szaciłło, Dyrektor, Ministerstwo Rozwoju / Alina Wołoszyn, Partner, KPMG / Bartosz Mysiorski, Wiceprezes Zarządu Centrum PPP / mec. Tomasz Korczyński, Kancelaria Dentons / Paweł Pawłowski, Zastępca Dyrektora Biura Infrastruktury UM st. Warszawy

15:15 – 15:45
Przerwa na lunch

BLOK IV: WARSZTATY – ZMIANY W USTAWIE O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

15:45 – 16:45
Wystąpienie: ZRÓWNOWAŻONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Aspekty społeczne i środowiskowe w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.
Prelegent: Marcin Skowron, Główny specjalista w Departamencie Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Zamówień Publicznych

 

Prowadzący warsztaty: mec. Wojciech Hartung, Kancelaria DZP

– zamówienia in-house – wymogi prawa unijnego w zarkesie usług komunalnych („usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym”)

– zmiany w dokumentach – czy Jednolity Europejski Dokument Zamówienia rzeczywiście prowadzi do odformalizowania postępowania?

– zasady udzielania zamówień – znaczenie zasady „przejrzystości i proporcjonalności”

16:45 – 17:00
Zakończenie konferencji
Elżbieta Wrzecionkowska, Green Warsaw Conferences

 

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. 
WŚRÓD UCZESTNIKÓW KONFERENCJI ZOSTANĄ ROZLOSOWANE ATRAKCYJNE NAGRODY. 

PRELEGENCI

BARBARA JEZIERSKA

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Architekt, konserwator zabytków i społecznik. 20 lat pracy w administracji samorządowej i rządowej. Pełnomocnik ds. rewitalizacji w dzielnicy Śródmieście Warszawa w latach 2004-2007. Członek PKN ICOMOS – udział w Komisjach ds. Architektury XX w. oraz Ogrodów Historycznych i Krajobrazu Kulturowego, członek SARP OW i ekspert do spraw dziedzictwa kulturowego przy Zarządzie Głównym. Członek Zarządu Stowarzyszenia „Ład na Mazowszu” oraz członek Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej w Kazimierzu. Organizator i uczestnik licznych kongresów i konferencji naukowych, w tym konferencji w Muzeum Etnograficznym „ Między ortodoksją a kreacją” oraz w Krajowym Kongresie Miast Ogrodów w Podkowie Leśnej. Autorka postulatów legislacyjnych do nowej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z ramienia SARP ZG oraz w ramach Koła Krytyki Architektury przy SARP OW, współautorka Społecznego Programu Mieszkaniowego.

STANISŁAW KOCZOT

Zastępca redaktora naczelnego w miesięczniku Businessman.pl, dziennikarz, publicysta, animator licznych konferencji dla środowisk biznesowych, autor i współprowadzący debat Deloitte i PwC. Publikował m.in. w Newsweek Polska, Wprost i Rzeczpospolitej. Szef działów gospodarczych w: „Gazeta Prawna”, „Prawo i Gospodarka”, I zastępca redaktora naczelnego „Wall Street Journal”– dodatku do Dziennik Polska Europa Świat. Szef projektów specjalnych oraz kierownik działu „Polityka i gospodarka” w Bloomberg Businessweek Polska.

MIROSŁAW SULMA

Mgr inż. arch. Mirosław Sulma pracę zawodową rozpoczął w 1981 roku w Miejskim Biurze Projektów w Krakowie. W latach 1991 – 2000 pracował w Wydziale Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Krakowa. Od roku 2000 jest projektantem oświetlenia i iluminacji w firmie ES-SYSTEM S.A. w Krakowie. Dorobek zawodowy mgr inż. arch. Mirosława Sulmy: – udział w opracowaniu – w zespołach autorskich – łącznie 20 projektów architektonicznych; – współautorstwo 8 opracowań o charakterze konserwatorskim; – autorstwo ponad 160 zrealizowanych projektów iluminacji i oświetlenia obiektów architektonicznych. W dorobku naukowym wymienić należy 21 autorskich publikacji – z tego 12 w wydawnictwach naukowych, jako publikacje recenzowane oraz 9 w czasopismach branżowych w dziedzinie oświetlenia architektonicznego. Pan Mirosław Sulma jest ponadto autorem 2 oraz współautorem 3 albumów fotograficznych o tematyce iluminacji. Kandydat jest wykładowcą prowadzącym wykłady oraz zajęcia z przedmiotu oświetlenia i iluminacji architektury na uczelniach krakowskich. Odnotować należy też działalność popularyzatorską Kandydata w cyklu 29 audycji radiowych Radia Kraków, propagujących wiedzę o historii oświetlenia i iluminacji. Pan Mirosław Sulma od roku 2000 jest członkiem Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS-POLSKA.

WOJCIECH HARTUNG

Specjalizuje się w zamówieniach publicznych obejmujących również przedsięwzięcia realizowane w ramach PPP i koncesji. Zdobytą wiedzę i bogate doświadczenie wykorzystuje w praktyce, doradzając w obszarze energetyki, infrastruktury publicznej oraz gospodarki komunalnej (w szczególności w zakresie gospodarki odpadami i transportu publicznego). Doradza zarówno przedsiębiorcom prywatnym, w tym podmiotom zagranicznym, zamawiającym sektorowym, jak również stronie publicznej. W ramach wcześniejszych obowiązków (do marca 2009 jako Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej w Urzędzie Zamówień Publicznych) był m.in. przedstawicielem Polski w instytucjach Unii Europejskiej, w tym Komisji Europejskiej oraz Radzie Unii Europejskiej. Uczestniczy w pracach legislacyjnych dotyczących zmian w Prawie zamówień publicznych związanych z implementacją Dyrektywy 2014/24/UE i Dyrektywy 2014/25/UE. Jest współautorem komentarza do Dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Wojciech jest również wykładowcą akademickim na podyplomowych studiach z zakresu zamówień publicznych, m.in. w Szkole Głównej Handlowej oraz Uczelni Łazarskiego. Wielokrotnie rekomendowany przez Chambers Europe jako specjalista w zakresie zamówień publicznych.

AGNIESZKA ŁUKASIEWICZ

Pracownik naukowy Zakładu Telematyki i Systemów Zarządzania Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, specjalizująca się w kwestiach zarządzania projektami transportowymi, szczególnie w kontekście ich finansowania i zarządzania relacjami z interesariuszami. Uczestnik kilkunastu projektów międzynarodowych, w tym w zakresie zrównoważonego transportu (Horizon 2020, 7PR, COST Action). Autor publikacji o roli interesariuszy w kształtowaniu projektów drogowych i kolejowych.

JAKUB PAWELEC

Radca prawny – członek OIRP w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2003) oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Ratyzbonie (2006). W 2009 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Absolwent Europejskiego Kolegium Doktoranckiego (Uniwersytet Jagielloński, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg). Autor publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych, partnerstwa publiczno prywatnego, prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Doświadczenie zawodowe: departament prawny Konsulatu Generalnego RP w Monachium, kancelarie prawne w Niemczech. Uczestniczy w obsłudze inwestycji o wielomilionowej wartości (energetyka, zamówienia publiczne, koncesje, prywatyzacja). Doradza przy projektach podejmowanych przez prywatne firmy wspólnie z samorządami (gospodarka komunalna, PPP). Specjalizacja: prawo zamówień publicznych, partnerstwo publiczno-prywatne oraz zagadnienia prawne związane z energią odnawialną. Języki obce: angielski, niemiecki.

BARTOSZ MYSIORSKI

Wiceprezes Zarządu Centrum PPP, Dyrektor Zarządzający. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończył również podyplomowe studia z Zarządzania Projektami PPP. Pracuje w Centrum PPP od początku powołania jednostki w 2008 r. Autor/współautor wielu analiz, opinii i publikacji z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego. Prelegent na krajowych i zagranicznych konferencjach, debatach i warsztatach poświęconych PPP (Indie, Kazachstan, Turcja, Niemcy, Czechy, Słowacja, Włochy, Szwajcaria). Zajmuje się również prowadzeniem tego typu wydarzeń (Polska, Holandia, Austria). Prowadzi szkolenia z zakresu PPP w Polsce i za granicą (Azerbejdżan, Kazachstan, Mołdawia). Wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Bierze udział w pracach grup roboczych ds. PPP których zadaniem jest opracowywanie ramowych zasad postępowania (dobrych praktyk PPP) przy realizacji przedsięwzięć PPP w poszczególnych sektorach gospodarki (mieszkalnictwo, ochrona zdrowia, transport, odpady). Organizator Sektorowych Warsztatów PPP przeznaczonych dla przedstawicieli władz publicznych. Koordynował prace nad projektem Leonardo Da Vinci Project “Transeuropean Promotion of PPP”, którego celem było przyspieszenie wymiany doświadczeń, umiejętności i wykorzystywanych procedur PPP pomiędzy zainteresowanymi jednostkami na terenie Unii Europejskiej, a także prace nad projektem Erasmus+ „PPP: Meetings Analysis Results”, w którym wypracowywane były dobre praktyki PPP w dziedzinie klastrowania projektów PPP. Jest odpowiedzialny za współpracę z zagranicznymi jednostkami zajmującymi sie tematyką PPP. Reprezentuje Centrum PPP na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych w zespole specjalistów ds. PPP (UNECE Team of PPP Specialists). Od 2013, Wiceprezes Zarządu Fundacji Centrum PPP. Od 2014, członek Zespołu ds. Strategii IPFA w Polsce.

JACEK GRUNT-MEJER

Koordynator ds. wdrażania kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Psycholog, absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno – Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego.

ANDRZEJ SZAŁEK

Dr inż. Andrzej Szałek – urodzony w 1966 roku, absolwent Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Tytuł magistra inżyniera mechanika uzyskał w roku 1993, a w roku 2001 – tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Od 1999 roku pracuje w Toyota Motor Poland. Specjalizuje się w budowie i eksploatacji samochodów hybrydowych oraz samochodów z ogniwami paliwowymi. Najnowsze publikacje: 1. Cieślik W., Pielecha I., Szałek A., Assessment of parameters of the hybrid drive system in vehicles in urban traffic conditions. Combustion Engines. 2015, 161(2), 14-27. ISSN 2300-9896 2. Cieślik W., Pielecha I., Szałek A., Indexes of performance of combustion engines in hybrid vehicles during the UDC test. Combustion Engines. 2015, 160(1), 11-25. ISSN 2300-9896 3. W. Cieślik, I. Pielecha, A. Szałek, R. Vanhaelst, Wpływ naładowania akumulatorów na parametry pracy napędu hybrydowego plug-in w rzeczywistych warunkach ruchu. Logistyka. 2014, Tom 6.

ALINA WOŁOSZYN

Partner, Szef Zespołu Finansowania i Infrastruktury w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, KPMG w Polsce. Alina Wołoszyn dołączyła do KPMG w 2008 roku, gdzie zarządza zespołem specjalistów zajmujących się doradztwem, między innymi w zakresie przygotowania inwestycji infrastrukturalnych oraz organizacji finansowania dla przedsiębiorstw w tym dla projektów realizowanych w formule PPP w Polsce oraz w regionie Europy Środkowej-Wschodniej. Zespół specjalizuje się również w opracowywaniu studiów wykonalności dla projektów infrastrukturalnych, w tym między innymi dla celów pozyskania środków unijnych. Alina Wołoszyn poprzednio pełniła funkcję Dyrektora Wykonawczego Departamentu Finansowania Przedsiębiorstw w Banku Handlowym w Warszawie S.A. (Citigroup), gdzie zarządzała zespołem specjalistów w dziedzinie strukturyzacji i organizacji finansowania dla przedsiębiorstw na polskim oraz międzynarodowym rynku. Alina Wołoszyn pracowała w Banku Handlowym S.A. od 1996 roku, tworząc i rozwijając Departament Corporate Finance w Polsce. Ma 20-letnie doświadczenie na polskim i europejskim rynku w zakresie doradztwa finansowego, strukturyzacji i organizacji finansowania w formie kredytów konsorcjalnych (Corporate Lending oraz Project Finance), obligacji (w tym korporacyjnych, projektowych, przychodowych, partycypacyjnych czy High Yield) oraz z udziałem agencji ubezpieczania kredytów eksportowych. Bogate doświadczenie między innymi w sektorze energetycznym, górniczym, chemicznym, telekomunikacyjnym i publicznym zdobyła przy wielu transakcjach zrealizowanych dla polskich klientów.

MARIAN MAZUREK

Partner zarządzający, Kancelaria M. Mazurek i Partnerzy. Radca prawny – członek OIRP w Warszawie od 1983 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie (1976 r.). Pracował w wymiarze sprawiedliwości i złożył egzamin sędziowski (1980 r.) Doświadczenie w praktyce administracyjnej i legislacyjnej (m.in. w charakterze członka Komisji Prawniczej przy RM). Specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym przy pracach legislacyjnych, jako ekspert organizacji zrzeszających przedsiębiorców, których reprezentuje m. in. w pracach podkomisji i komisji parlamentarnych. Nadzorował od strony prawnej wiele projektów w zakresie fuzji i przejęć, jak również inwestycji w nieruchomościach (centra handlowe, osiedla mieszkaniowe, instalacje w ochronie środowiska). Odpowiada za praktykę w dziedzinie prawa handlowego. Nadzoruje fuzje i przejęcia oraz procesy sądowe o większej wadze. Zna język niemiecki, rosyjski i angielski.

JAN KUŹMIŃSKI

Prezes Zarządu Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej oraz Przewodniczący Komisji Autobusowej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Ma 58 lat, karierę zawodową zaczynał jako nauczyciel przedmiotów technicznych, od ponad 30 lat związany jest ze stołeczną komunikacją miejską, doświadczenie zawodowe zdobywał kolejno jako mistrz, kierownik działu, kierownik oddziałów, kierownik wydziału logistyki oraz Członek Zarządu ds. Operacyjnych. Od 31 maja 2011 r. jest Prezesem Zarządu Spółki. Wykształcenie wyższe: jest magistrem inżynierem mechanikiem, ponadto absolwentem studiów podyplomowych na kierunkach zarządzania oraz logistyki zarządzania. Jego hobby to myślistwo, numizmatyka i żeglarstwo.

KRĘCIOCH FILIP

Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie na Wydziale Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych, obecnie studiuje Marketing w Krakowskiej Szkole Biznesu. Od 2000 roku związany z firmą ES-SYSTEM SA. Najpierw przez wiele lat pracował w dziale Sprzedaży na stanowisku Koordynatora Projektów, w latach 2014-2015 zarządzał Działem Marketingu, a obecnie pełni funkcję Dyrektora Segmentu Oświetlenia Architektonicznego i Zewnętrznego. W wolnym czasie pasjonuje się fotografią, podróżami w odległe zakątki świata i narciarstwem.

TOMASZ KORCZYŃSKI

Counsel, adwokat, współkieruje praktyką partnerstwa publiczno-prywatnego w warszawskim biurze Dentons. Jest także członkiem zespołu prawa energetycznego i zasobów naturalnych. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów polskich i zagranicznych. Uznawany jest za jednego z czołowych ekspertów-praktyków PPP w Polsce. Skutecznie doradzał przy realizacji projektów infrastrukturalnych, zarówno stronie publicznej, jak i prywatnej. Tomasz jest doradcą prawnym w Fundacji Centrum PPP. Był ekspertem Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo” ds. związanych z nowelizacją ustawy o PPP. Jest prelegentem w Polsce i za granicą na konferencjach oraz szkoleniach poświęconych tematyce PPP, jak również wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej, gdzie od czterech lat prowadzi zajęcia z tej dziedziny. Tomasz Korczyński druga kadencję sprawuje funkcję Członka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (do 2013 roku pełnił funkcję Zastępcy Członka).

PAWEŁ SZACIŁŁO

Od kwietnia 2016 roku kieruje Departamentem Partnerstwa Prywatno-Publicznego w Ministerstwie Rozwoju. Wcześniej przez cztery lata pełnił obowiązki Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych. W latach 2005-2012 był Wicedyrektorem w zespole Infrastruktury i Sektora Publicznego w międzynarodowej firmie doradczej PwC Polska w Warszawie i brał między innymi udział w przygotowaniu i prowadzeniu projektów autostradowych realizowanych w formule PPP. W okresie 2003-2005 pracował w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej w Brukseli, gdzie do jego obowiązków należało m.in. ocena i zatwierdzanie wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie pozyskiwana i rozliczania finansowania projektów infrastrukturalnych. Jako inżynier budowlany dysponuje również doświadczeniem z zakresu zarządzania, nadzorowania i monitorowania dużych inwestycji infrastrukturalnych.

DOROTA MIZIOŁEK

Dyrektor, Zespół Finansowania i Infrastruktury w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, KPMG w Polsce. Dorota Miziołek po ponad 12 latach pracy w bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej dołączyła do zespołu KPMG w 2008 roku, gdzie zajmuje się doradztwem strategicznym, strukturyzacją i organizacją finansowania, partnerstwem publiczno-prywatnym, restrukturyzacją i pomocą publiczną. Wcześniej pracowała w Banku Handlowym w Warszawie S.A. (Citigroup), gdzie pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Finansowania Przedsiębiorstw, odpowiadała za relacje z klientem w Departamencie Bankowości Korporacyjnej oraz zajmowała się rozwojem instrumentów finansowania handlu. W Erste Bank odpowiadała również za organizację finansowania dla przedsiębiorstw, projektów inwestycyjnych i banków w Polsce. Ma ponad 18-letnie doświadczenie na polskim i europejskim rynku finansowym. Przygotowywała szereg finansowań zarówno korporacyjnych, jak i w formule project finance wykorzystując różne instrumenty m.in. kredyt, obligacje korporacyjne, projektowe, przychodowe, partycypacyjne czy high yield. Przy wielu transakcjach współpracowała z międzynarodowymi instytucjami multilateralnymi takimi jak EIB, EBRD, NIB, a także agencjami wspierania eksportu (m.in. KUKE, Hermes, Coface, Finnvera). W 2007 roku transakcja, przy której pracowała otrzymała nagrodę Euromoney ,,The Best Project Finance Deal of the 2006 Year’’. Szeroką wiedzę i bogate doświadczenie w sektorze energetycznym, górniczym, infrastruktury transportowej i publicznym zdobyła przy wielu transakcjach zrealizowanych dla polskich klientów.

ELŻBIETA WRZECIONKOWSKA

Dziennikarka i publicystka od lat związana z „The Warsaw Voice”. Autorka raportów dla Harvard Business Review i wielu publikacji dotyczących ergonomii, ekologii i organizacji pracy. Redaktor naczelna „Sfery Pracy”, „Office Voice” i „Office World”. Zajmuje się propagowaniem wiedzy dotyczącej najnowszych ekologicznych rozwiązań dotyczących organizacji biura przyjaznych dla ludzi i środowiska na łamach pracy branżowej i biznesowej.