PROGRAM KONFERENCJI INNOWACYJNA GMINA  17.06.2019R.

 

Prowadzenie konferencji: Elżbieta Wrzecionkowska, Green Warsaw Conferences

 

8:30 – 9:10         Rejestracja uczestników
9:10 – 9:20         Powitanie gości: Elżbieta Wrzecionkowska, Dyrektor Cyklu Konferencji

 

BLOK I:  Zrównoważona  Gmina

9:20 – 10.00

Prezentacja: Adaptacja do zmian klimatu – wyzwania i szanse dla samorządu.
Prelegent: Katarzyna Kobiela – Kierownik zespołu środowiska w Katowicach oraz Krzysztof Kutek – Kierownik Pionu Wody, Arcadis

Prezentacja: Zrównoważony rozwój m.st. Warszawy.
Prelegent: dr Justyna Glusman, Dyrektor Koordynator d/s Zrównoważonego Rozwoju, Urząd m.st Warszawy

10.00 – 10.30

Panel dyskusyjny:  Wyzwania polskich miast w związku ze zmianami klimatu. Jak  możemy wykorzystać  zmiany klimatu? Problemy polskich miast na drodze do zrównoważonego rozwoju.

Moderator: Elżbieta Wrzecionkowska
Paneliści:
dr Anna Rusek, Dyrektor Pionu Środowiska, Arcadis,
Barbara Rajkowska, Kierownik Projektu 44 MPA, Instytut  Ochrony Środowiska,
Krzysztof Kutek, Kierownik Pionu Wody, Arcadis,
dr Justyna Gorgoń, Instytut Ekologii i Terenów Uprzemysłowionych,
dr Justyna Glusman, Dyrektor Koordynator d/s Zrównoważonego Rozwoju, Urząd m.st Warszawy

10:30 – 10.45     Przerwa na kawę

BLOK II: Efektywność energetyczna I elektromobilność jako sposób na ograniczenie emisji CO2.

10.45 – 11.45

Prezentacja: Autobusy elektryczne i plany stacji ładowania w gminach. Obowiązki i zadania  gminy
Prelegent: Łukasz Berak, Partner, Kancelaria SK&S Legal, Maciej Lewicki, Radca prawny, Kancelaria SK&S Legal

Prezentacja: Miejskie Zakłady Autobusowe. Tradycja ekologicznych innowacji.
Prelegent: Jan Kuźmiński, Prezes Zarządu, MZA

Prezentacja: Gaz-System dla środowiska. Gaz ziemny paliwem przyszłości.
Prelegent: Iwona Dominiak, Kierownik Działu Komunikacji Rozwoju, Inwestycji i Eksploatacji, Gaz-System S.A.

11.45 – 12.15

Panel dyskusyjny: Jak  ograniczyć zużycie energii i emisję CO2 w gminie? Jaką drogę wybrać?

Moderator: Krzysztof Kochanowski,  PIME
Paneliści:
Jan Kuźmiński, Prezes Zarządu, MZA,
Dominik Dąbrowski, Zastępca kierownika w pionie budownictwa, Arcadis
Iwona Dominiak, Kierownik Działu Komunikacji Rozwoju, Inwestycji i Eksploatacji, Gaz System
Łukasz Berak, Partner, Kancelaria SK&S Legal
dr Maciej Chmieliński, E-mobility / e-car sharing Manager, innogy Polska S.A.

 

12.15-12.30 Przerwa na kawę

BLOK III: Finansowanie inwestycji w  gminach w ramach PPP

 12.30 -13.30

Prezentacja: Nowelizacja ustawy o PPP – stosowanie nowych przepisów.
Prelegent: dr Rafał Cieślak, Radca Prawny, ekspert ds. PPP

Prezentacja: Rozwój Partnerstwa Publiczno Prywatnego. Wsparcie dla podmiotów publicznych. Nowe możliwości i perspektywy.
Prelegent: Michał Piwowarczyk, Z-ca Dyrektora  Departamentu Partnerstwa Publiczno Prywatnego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Prezentacja: Zarządzanie obiektem w formule PPP. Pierwsze doświadczenia.
Prelegent: Mirosław Józefczuk, Członek Zarządu, Warbud

13.30 – 14:00

Panel dyskusyjny: Możliwości  finansowania inwestycji w gminach  w ramach PPP. Wady i zalety projektów. Jakiego wsparcia potrzebują partnerzy?

Moderator: Bartosz Mysiorski, Prezes Zarządu Fundacji Centrum PPP
Paneliści:
dr Rafał Cieślak, Radca Prawny, ekspert PPP
Maciej Kopański, Dyrektor ds. rozwoju, ENGIE Polska
Mirosław Józefczuk, Członek Zarządu, Warbud
Michał Piwowarczyk, Z-ca Dyrektor Departamentu PPP w Ministerstwie  Inwestycji i Rozwoju

 

Zakończenie konferencji: Elżbieta Wrzecionkowska, Dyrektor, Green Warsaw Conferences

14.00 – 14.30     lunch

14.30-16.30 Warsztaty

Temat warsztatów: Tylko PPP może nie wpływać na dług publiczny i wskaźnik zadłużenia w JST. Zobowiązania z umów o PPP w świetle nowelizacji ustawy o finansach publicznych.

Prowadzący: dr Rafał Cieślak, radca prawny, C&K Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. sp.k.

Warsztaty są bezpłatne dla uczestników. Liczba miejsc (25) ograniczona. Obowiązuje kolejność
rejestracji.

 

PRELEGENCI

KRZYSZTOF KUTEK

Kierownik Pionu Wody w Arcadis, absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Od ponad 10 lat zajmuje się zagadnieniami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, szczególnie problematyką zagrożenia i ryzyka powodziowego. W ostatnich latach uczestniczy w projektach dotyczących adaptacji do zmian klimatu infrastruktury krytycznej i miejskiej. Współautor metodyk do opracowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu i metodyki dla Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis.

 

ELŻBIETA WRZECIONKOWSKA

Dziennikarska i publicystka od lat związana z „The Warsaw Voice”. Autorka raportów dla Harvard Business Review i wielu publikacji dotyczących ergonomii, ekologii i organizacji pracy. Redaktor naczelna „Sfery Pracy”, „Office Voice” i „Office World”. Zajmuje się propagowaniem wiedzy dotyczącej najnowszych ekologicznych rozwiązań dotyczących organizacji biura przyjaznych dla ludzi i środowiska na łamach pracy branżowej i biznesowej.

 

JAN KUŹMIŃSKI

Prezes Zarządu Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej oraz Przewodniczący Komisji Autobusowej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Ma 58 lat, karierę zawodową zaczynał jako nauczyciel przedmiotów technicznych, od ponad 30 lat związany jest ze stołeczną komunikacją miejską, doświadczenie zawodowe zdobywał kolejno jako mistrz, kierownik działu, kierownik oddziałów, kierownik wydziału logistyki oraz Członek Zarządu ds. Operacyjnych. Od 31 maja 2011 r. jest Prezesem Zarządu Spółki. Wykształcenie wyższe: jest magistrem inżynierem mechanikiem, ponadto absolwentem studiów podyplomowych na kierunkach zarządzania oraz logistyki zarządzania. Jego hobby to myślistwo, numizmatyka i żeglarstwo.

 

 DR RAFAŁ CIEŚLAK

Radca prawny, wspólnik w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. Ekspert w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, funduszy unijnych i finansów jednostek samorządu terytorialnego. Doradzał podmiotom publicznym przy kilkunastu projektach PPP zakończonych sukcesem, w tym przy pierwszych projektach hybrydowych PPP w perspektywie finansowej 2014-2020. Jest również adiunktem w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim.

 

MIROSŁAW JÓZEFCZUK

Członek Zarządu Warbud SA, odpowiedzialny za obszar finansów, administracji, rozwój i realizację projektów PPP oraz strukturyzację finansowania. Absolwent Instytutu Technologii w Bourges we Francji – Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz Wydziału Ekonomii w Szkole Głównej Handlowej. W 2006 obronił doktorat z dziedziny nauk ekonomicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Z Warbudem związany od 2006 r. Prywatnie pasjonat wspinaczki wysokogórskiej, narciarstwa i pływania. Interesuje się historią, ekonomią gospodarczą i polityką.

 

KATARZYNA KOBIELA

Kierownik Zespołu Środowiska w Katowicach w Arcadis sp. z o.o., od ponad 20 lat związana z branżą ochrony środowiska. W Arcadis kieruje największymi projektami z zakresu środowiska i gospodarki wodnej, posiada certyfikat z zarządzania projektami PRINCE2 Practitioner. Swoje doświadczenie nabyła w pracy nad projektami dla administracji publicznej i samorządowej różnego szczebla, realizując zarówno dokumenty strategiczne, jak i opracowując raporty o oddziaływaniu na środowiska dla kluczowych inwestycji infrastrukturalnych w kraju. Ostatnio zaangażowana w projekt związany z opracowywaniem miejskich planów adaptacji do zmian klimatu dla największych polskich  miast.

 

DR INŻ. ANNA RUSEK

Dyrektor Pionu Środowiska w Arcadis. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe –  w branży ochrony środowiska  funkcjonuje od 1999 roku. Ukończyła Ochronę  Środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, a w roku 2007 obroniła pracę doktorską na temat oczyszczania gleb zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi  w Instytucie Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska. Do  Arcadis dołączyła w roku 2008, a  zespół środowiska, liczący obecnie 50 osób, objęła w  2014, równocześnie budując od podstaw zespół wodny, który w ciągu trzech lat rozwinęła do poziomu niezależnej linii biznesowej. W trakcie swojej kariery zawodowej uczestniczyła w wielu  projektach realizowanych zarówno w polskich jak i międzynarodowych zespołach z zakresu   m.in.: przeglądów środowiskowych Due Diligence – fazy I i II, audytów środowiskowych, badań gleby i wód podziemnych, remediacji, oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko,  a w ostatnim czasie również adaptacji do zmian klimatu.

 

ŁUKASZ BERAK

Radca prawny, partner w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Pracę w SK&S rozpoczął w 1998 roku, a w 2009 został partnerem w kancelarii. W swojej praktyce koncentruje się na doradztwie w zakresie szeroko pojętego prawa handlowego i cywilnego (łączenia, podziały, przekształcenia, restrukturyzacje przedsiębiorstw i akcjonariatu), doradza firmom działających w branży motoryzacyjnej, w szczególności specjalizuje się w tematyce elektromoblilności.

 

AGNIESZKA DAWYDZIK

Specjalista z zakresu polityki regionalnej i finansowania UE. W Deloitte na stanowisku menadżera, od ponad dwóch lat realizuje projekty dla jednostek sektora publicznego i przedsiębiorstw.  Zajmuje się doradztwem w zakresie planowania miast. Interesuje się tematyką rewitalizacji. Przez ponad 9 lat związana z administracją rządową, kierowała departamentem strategicznym w Ministerstwie Rozwoju/ Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Nadzorowała proces zarządzania strategicznego, opracowanie Średnioterminowej Strategii Rozwoju Kraju oraz 9 strategii zintegrowanych.. Odpowiedzialna za negocjacje pakietu legislacyjnego 2014-2020,  przygotowanie, negocjacje i koordynację wdrażania Umowy Partnerstwa i programów operacyjnych ją realizujących na lata 2014-2020. Koordynowała prace poszczególnych ministerstw odpowiedzialnych za wdrożenie warunków wstępnych (ex ante) dla poszczególnych programów operacyjnych, w tym POIS 2014-2020. Realizowała zadania związane z koordynacją zarządzania regionalnymi programami operacyjnymi. W Ministerstwie współtworzyła system realizacji Kontraktu Terytorialnego, odpowiadała za implementację instrumentów terytorialnych, w szczególności Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz instrumentów finansowych, w szczególności dla przedsiębiorstw i projektów miejskich.

 

MACIEJ KOPAŃSKI

Dyrektor ds. rozwoju, ENGIE Polska. Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, oraz programu AMP IESE Business School. Karierę zawodową w zakresie budownictwa kubaturowego rozpoczynał a biurze projektowym AiB oraz w Skanska Teknik. Doświadczenie w zakresie budownictwa przemysłowego zdobywał w grupie Hammon, kierując miedzy innymi kontraktami związanymi z modernizacją elektrowni Turów. Następnie kierował działem handlowym w Rheinhold&Mahla MainServ. Od 2007 związany z grupą ENGIE, głównie w obszarze HVAC, efektywności energetycznej, rozwiązań cyfrowych oraz usług dla miast. Pełni funkcję wiceprezesa zarządu ENGIE Technika Instalacyjna, oraz odpowiada za rozwój usług całej grupy ENGIE w Polsce. Jest członkiem rady fundacji Centrum PPP.

 

DR KRYSTIAN SZCZEPAŃSKI

Krystian Szczepański – Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego jest doktorem nauk technicznych Politechniki Częstochowskiej oraz absolwentem studiów podyplomowych: International MBA Program – Centrum Kształcenia Menadżerów Uniwersytetu Warszawskiego, Zarządzanie w Administracji Publicznej – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Ocena i wycena zasobów przyrodniczych – SGGW i SGH. Jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe jest niemal w całości związane z pracą w  instytucjach publicznych w dziedzinie ochrony środowiska. Jest członkiem Regionalnej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko i ekspertem w zakresie oceny wniosków aplikacyjnych w Ministerstwie Środowiska i Ministerstwie Gospodarki. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ochrony środowiska, ocen oddziaływania na środowisko i funduszy europejskich.

 

DR JUSTYNA GORGOŃ

Architekt, urbanista. Jej główne obszary zainteresowań to: polityka miejska i regionalna w tym procesy kształtowania środowiska zurbanizowanego oraz adaptacja miast do zmian klimatu. Ekspert wiodący Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, kierujący obszarem badawczym – Przekształcenia środowiska zurbanizowanego. Koordynator i/lub realizator polskich i międzynarodowych projektów badawczych i rozwojowych dotyczących problematyki przekształceń terenów zurbanizowanych oraz postindustrialnych do nowych funkcji, planowania przestrzennego, rewitalizacji miejskiej oraz adaptacji do zmian klimatu w miastach. W latach 2014-2018 koordynator IETU projektów dotyczących zmian klimatu, w tym krajowego projektu Ministerstwa Środowiska –pn. Opracowanie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu dla największych 44 miast polskich (Projekt realizowany w latach 2017- 2018 przez Konsorcjum IOŚ- PIB, IMGW-PiB ,IETU i firmę  Arcadis). Współpracuje z międzynarodowymi zespołami badawczymi i planistycznymi. Realizowała projekty dla Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Pracuje również jako wykładowca akademicki prowadząc zajęcia na kierunku Architektura w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Autorka kilku książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu przedmiotowej problematyki.

 

MICHAŁ PIWOWARCZYK

Zastępca dyrektora Dep. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Koordynuje wsparcie Departamentu dla podmiotów publicznych zainteresowanych przygotowaniem projektów PPP, zarówno rządowych jak i samorządowych. Posiada kilkuletnie doświadczenie związane z praktycznym przygotowaniem projektów PPP. Zaangażowany również w prace dotyczące udziału Polski w Planie Junckera, wykorzystania Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych i jego kontynuacji pn. InvestEU. Odpowiedzialny także za kwestie dot. projektów generujących dochód finansowanych z funduszy UE. W przeszłości  zdobywał doświadczenie związane z przygotowaniem dużych projektów infrastrukturalnych oraz realizacją inwestycji transportowych współfinansowanych ze środków unijnych.

 

BARTOSZ MYSIORSKI

Doświadczony ekspert PPP, autor wielu analiz, opinii i publikacji PPP. Prezes Centrum PPP, członek Zespołu PPP w Dentons, członek Zespołu ds. Strategii IPFA w Polsce, członek w zespole specjalistów PPP przy UNECE. Absolwent SGH, gdzie ukończył również podyplomowe studia z Zarządzania Projektami PPP.

 

DR JUSTYNA GLUSMAN

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz London School of Economics and Political Science, gdzie obroniła doktorat w dziedzinie polityki gospodarczej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w instytucjach administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz w sektorze prywatnym. Od 15 lat zajmuje się rozwojem regionalnym, programowaniem funduszy unijnych i realizacją inwestycji z udziałem finansowania unijnego. Obecnie pełni funkcję dyrektora koordynatora ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni w urzędzie m.st. Warszawy. Odpowiada za program wymiany kotłów na paliwa stałe, zarządzanie terenami zieleni oraz politykę klimatyczną.

 

MACIEJ LEWICKI

Do zespołu SK&S dołączył w 2016 roku. Specjalizuje się w prawie energetycznym ze szczególnym uwzględnieniem regulacji rynku gazu. Doradzał klientom w postępowaniach regulacyjnych oraz przy negocjowaniu i zawieraniu umów na rynku energetycznym. Jego praktyka obejmuje również regulację sektora gospodarki odpadami oraz zamówienia publiczne.

 

IWONA DOMINIAK

Obecnie kieruje Działem Komunikacji Rozwoju, Inwestycji i Eksploatacji w Pionie Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu w GAZ-SYSTEM. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działań informacyjnych dotyczących projektów inwestycyjnych spółki. W komunikacji z otoczeniem stawia na budowanie relacji z władzami lokalnymi. Zajmuje się promowaniem korzyści dla społeczności lokalnej i regionu, wynikających z budowy infrastruktury przemysłowej

 

DR MACIEJ CHMIELIŃSKI

Współinicjator i współtwórca elektrycznego car sharingu innogy go! w spółce innogy Polska S.A – trzeciego największego, w pełni elektrycznego systemu wynajmu aut na minuty w Europie. Od 2017 do 2018 roku odpowiadał za rozwój Inkubatora e-mobility w innogy Polska, którego efektem był pilotażowy test elektrycznego car sharingu w Warszawie. Obecnie pełni rolę Kierownika Projektów odpowiedzialnego za partnerstwa strategiczne i budowę sieci stacji ładowania aut elektrycznych. Z innogy związany od wielu lat, gdzie prowadził projekty między innymi z zakresu elektromobilności oraz energii odnawialnej, w szczególności fotowoltaiki. W 2016 roku obronił doktorat z ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu z zakresu opłacalności energii odnawialnej.