ELŻBIETA WRZECIONKOWSKA

Dziennikarska i publicystka od lat związana z „The Warsaw Voice”. Autorka raportów dla Harvard Business Review i wielu publikacji dotyczących ergonomii, ekologii i organizacji pracy. Redaktor naczelna „Sfery Pracy”, „Office Voice” i „Office World”. Zajmuje się propagowaniem wiedzy dotyczącej najnowszych ekologicznych rozwiązań dotyczących organizacji biura przyjaznych dla ludzi i środowiska na łamach pracy branżowej i biznesowej.


Marcin Podgórski

Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Wykształcenie z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa, pedagogiki a także zarządzania energią oraz kontroli i audytu w JST. Od kilkunastu lat związany z administracją. Bogate doświadczenie w zarządzaniu w instytucjach rządowych i samorządowych zdobywane na stanowiskach kierowniczych między innymi jako Dyrektor Mazowieckiego Oddziału największej Agencji Płatniczej w Europie. Przez wiele lat zaangażowany w procesy współfinansowania projektów głównie inwestycyjnych w obszarach gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, lokalnej infrastruktury społecznej, inwestycji w rolnictwie. Odpowiedzialny za tworzenie projektów prawa miejscowego w obszarze ochrony środowiska. Członek wielu zespołów i grup eksperckich przy administracji samorządowej i rządowej. Obecnie Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.


Krzysztof Kochanowski – Prezes Zarządu Hydrogen Poland

Wiceprezes Zarządu Dyrektor Generalny, Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności -PIME Ekspert w branży energetycznej z 20 letnim doświadczeniem zawodowym. Doświadczenie zdobywał w energetycznych spółkach dystrybucyjnych i przesyłowych oraz w firmach consultingowych. Wieloletni publicysta z zakresu rynku energii w mediach gospodarczych. Konsultant w zakresie rozwiązań systemowych w elektroenergetyce współpracujący z instytucjami rządowymi i Parlamentem. Pierwszy prezes i współzałożyciel jedynej w Polsce organizacji zrzeszającej firmy z obszaru technologii magazynowania energii (elektrycznej, cieplnej oraz wodoru i chłodu) i elektromobilności (infrastruktura ładowania pojazdów, technologie bateryjne i wodorowe) oraz gospodarki energetycznej w klastrach energii (lokalne obszary bilansowania, niezależne systemy energetyczne). Obecnie zarządza organizacją PIME oraz prowadzi specjalistyczne szkolenia z obszaru rynku magazynowania energii i gospodarki wodorowej. Koordynator projektów: Rynek magazynowania energii elektrycznej w Polsce oraz Programu „Gospodarka wodorowa w energetyce i transporcie – mapa drogowa dla Polski”. Prezes i współzałożyciel organizacji Hydrogen Poland, zrzeszającej firmy i instytucje z obszaru gospodarki wodorowej.


Izabela Zygmunt

Izabela Zygmunt jest doradczynią ds. ekonomicznych w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie, gdzie zajmuje się także tematyką unijnej polityki klimatycznej oraz Europejskiego Zielonego Ładu.


Leszek Bitner

Dyrektor Pionu Zarządzania Majątkiem Sieciowym Stoen Operator. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze energetyki .Od samego początku kariery zawodowej związany z sektorem energetycznym począwszy od Menedżera Wydziału Usług Dystrybucyjnych i Operatorskich, poprzez Senior Menedżera Departamentu Pomiarów i Rynku Energii do Dyrektora Departamentu Regulacji i Handlu w PKP Energetyka S.A. po Dyrektora Pionu Zarządzania Majątkiem Sieciowym Stoen Operator.
Obecnie odpowiada za Pion Zarządzania Majątkiem Sieciowym w OSD zarządzającym siecią elektroenergetyczną w Warszawie. Odpowiedzialny za wdrażanie innowacyjnych projektów w obszarze sieci elektroenergetycznych.
„W swojej dotychczasowej pracy miałem okazję poznać obszar eksploatacji sieci przesyłowych w PSE S.A., zgłębić tematykę usług dystrybucyjnych, poukładać, rozwinąć i tknąć innowację w obszar pomiarów energii ,pracować w 100 osobowej bardzo zróżnicowanej ale wyjątkowo innowacyjnej grupie ludzi w Stoen Operator. To co mnie zawsze interesowało to łączenie różnych gałęzi przemysłu i podsektorów branży energetycznej w celu zwiększania efektywności ” Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej .Ukończył kilkanaście kursów i szkoleń menedżerskich . „W pracy cenię przede wszystkim możliwość dzielenia się wiedzą, zdobywania nowych kompetencji oraz obserwowanie, jak osoby które chcą się rozwijać korzystają ze współpracy ze mną”.


Łukasz Sosnowski

Menedżer ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i realizacji projektów badawczo-rozwojowych w Stoen Operator. Ekspert z zakresu energetyki i pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Elektryczny.
Posiada bogate doświadczenie w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych w branży elektroenergetycznej. Aktywnie uczestniczy w rozwoju sektora magazynowania energii w obszarze dystrybucji energii elektrycznej.


Jacek Kisiel

Zastępca dyrektorki w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy. Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w samorządzie terytorialnym. Specjalizuje się w problematyce efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz polityki klimatycznej. Obecnie nadzoruje działania Miasta w zakresie polityki klimatycznej.Małgorzata Hajto

Kierownik Zakładu Ocen Środowiskowych, Ochrony Przyrody i Krajobrazu
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej. Od 2003 r. pracuje w IOŚ-PIB. Zajmuje się problematyką adaptacji do zmian klimatu, planowania przestrzennego, planowania ochrony przyrody i krajobrazu oraz społecznymi aspektami ochrony środowiska. Koordynatorka merytoryczna w projektach „Climcities. Adaptacja do zmian klimatu w średnich i małych miastach” oraz „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Kierowniczka Zespołu IOŚ-PIB w projekcie „Operacjonalizacja Systemu Zarządzania Rozwojem Polski. Udoskonalenie i wprowadzenie innowacyjnych i skutecznych rozwiązań do systemu społeczno-gospodarczego i przestrzennego w ramach długookresowego programowania polityki rozwoju”, w ramach którego powstaje Koncepcja Rozwoju Kraju 2050. Współautorka publikacji skierowanych do przedstawicieli samorządów: „Mój krajobraz współtworzę i chronię lokalnie. Poradnik dla gmin w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu”, „Zmiany klimatu i adaptacji do zmian klimatu w ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko”, czy „Atlas skutków zjawisk ekstremalnych w Polsce”.


Jacek Wiśniowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej. Od 2003 r. pracuje w IOŚ-PIB. Zajmuje się problematyką adaptacji do zmian klimatu, planowania przestrzennego, planowania ochrony przyrody i krajobrazu oraz społecznymi aspektami ochrony środowiska. Koordynatorka merytoryczna w projektach „Climcities. Adaptacja do zmian klimatu w średnich i małych miastach” oraz „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Kierowniczka Zespołu IOŚ-PIB w projekcie „Operacjonalizacja Systemu Zarządzania Rozwojem Polski. Udoskonalenie i wprowadzenie innowacyjnych i skutecznych rozwiązań do systemu społeczno-gospodarczego i przestrzennego w ramach długookresowego programowania polityki rozwoju”, w ramach którego powstaje Koncepcja Rozwoju Kraju 2050. Współautorka publikacji skierowanych do przedstawicieli samorządów: „Mój krajobraz współtworzę i chronię lokalnie. Poradnik dla gmin w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu”, „Zmiany klimatu i adaptacji do zmian klimatu w ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko”, czy „Atlas skutków zjawisk ekstremalnych w Polsce”.


Marzena Suchocka

dr inż. Marzena Suchocka, kierownik Katedry Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie. Jest Przewodniczącą sekcji Drzew Miejskich Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Twórca i wykładowca kursu Inspektora Nadzoru Dendrologicznego w Procesie Inwestycyjnym, wykładowca SITO-NOT oraz współtwórca metody diagnostyki drzew oraz systemu certyfikacji osób prowadzących ocenę drzew miejskich w Instytucie Drzewa. Prowadzi badania nad wpływem prac budowlanych na żywotność drzew, prace dotyczące oceny statyki drzew miejskich oraz technicznych metod rozwiązywania kolizji pomiędzy infrastrukturą a drzewami. Wdraża w praktyce rozwiązania oparte na naturze (NBS), zwłaszcza zastosowanie systemów antykompresyjnych, wspomagających gospodarkę wodą opadową oraz podnoszących efektywność drzew w kontekście innych usług ekosystemowych świadczonych na terenie współczesnych miast. Współudział w opracowaniu polskiej metody wyceny wartości odtworzeniowej drzew. Prowadzi badania nad oceną i wyceną usług ekosystemowych oraz ocenie różnorodności biologicznej terenów miejskich.


Krzysztof Kutek

Krzysztof Kutek (Business Areas Sales Director w Arcadis Sp. Z o.o.) – absolwent Politechniki Krakowskiej Wydział Inżynierii Środowiska na kierunku budownictwo wodne. Ukończył również studia MBA in Public Management w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Życie zawodowe w całości związał z sektorem gospodarki wodnej i adaptacji do zmian klimatu. Współautor raportu Water City INDEX. W ostatnich latach swoje zainteresowania skierował w kierunku miast, polityk wodnych miast oraz ich odporności na presje związane z zmianami klimatu.


Bartosz Dubiński

Bartosz Dubiński – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz SGH, posiadający dyplom Executive MBA Oxford Brookes University. Wieloletni współpracownik i koordynator projektów Polskiej Rady Ruchu Europejskiego, w latach 2004-2010 pracownik samorządowy w Biurze Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy. Ewaluator projektów, manager funduszu pożyczkowego JESSICA oraz instrumentu pomocy technicznej ELENA, a także koordynator projektów badawczych UE z zakresu efektywności energetycznej. Od sierpnia 2010 roku Prezes Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o., od 2015 zarządzający Mazowieckim Klastrem Efektywności Energetycznej i OZE. Posiada doświadczenie w realizacji i doradztwie przy projektach współfinansowanych ze środków UE w instytucjach publicznych, przedsiębiorstwach oraz organizacjach pozarządowych.


Magdalena Młochowska

Dyrektor Koordynator ds. Zielonej Warszawy w Urzędzie m.st. Warszawy. Nadzoruje Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Biuro Ochrony Środowiska oraz Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Lasy Miejskie, ZOO i Schronisko dla zwierząt na Paluchu. Przez większość swojej kariery zawodowej pracowała w samorządzie terytorialnym – w Unii Metropolii Polskich (2010–2012) oraz w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (2012–2016). Jako wiceminister odpowiadała m.in. za współpracę z samorządami, finanse i dział prawny. Od 2016 roku pracuje w Urzędzie m.st. Warszawy – początkowo jako zastępca dyrektora w Biurze Spraw Dekretowych, od 2019 roku jako dyrektor w Biurze Polityki Mieszkaniowej, a od 2021 roku jako Dyrektor Koordynator ds. Zielonej Warszawy. Obecnie odpowiada za politykę klimatyczną, ochronę powietrza, ochronę środowiska i tereny zielone.
W 2006 roku ukończyła międzywydziałowe studia ochrony środowiska na Uniwersytecie Warszawskim. W 2007 roku ukończyła zarządzanie przestrzenne na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również podyplomowe studia budownictwa energooszczędnego na Politechnice Warszawskiej.


Janusz Panasiuk

Absolwent Politechniki Warszawskiej kierunku Elektrotechnika w zakresie elektroenergetyki. Od 2004 roku związany z branżą ciepłowniczą.
W latach 2004-2010 związany z firmą Dalkia Międzyrzec Podlaski, gdzie pełnił funkcję prezesa zarządu, a od 2010 roku prezesa zarządu Dalkia Przasnysz. W 2012 został dyrektorem technicznym i członkiem zarządu Veolia term S.A.. Od początku roku 2021 roku pełni funkcję prezesa zarządu Veolia Północ i Veolia Szczytno.