PROGRAM

KONFERENCJA MIASTA ZRÓWNOWAŻONE

formuła online | 11.05.2021

Prowadzenie Konferencji: Elżbieta Wrzecionkowska, Dyrektor Green Warsaw Conferences

10:00 – 10:05Powitanie gości – Elżbieta Wrzecionkowska  
10:05

10:45
Otwarcie konferencji: Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.  
Słowo wstępu: Katarzyna Kobiela, Kierownik Zespołu Środowiska, Arcadis
 Miasta Zrównoważone – Ranking Zrównoważonego Rozwoju Polskich Miast. Druga edycja rankingu opracowanego przez firmę Arcadis. Prezentacja założeń i kategorii rankingu.
Prelegent: Magdalena Polus, Starszy Specjalista ds. Środowiska, Arcadis.
 Ogłoszenie wyników Rankingu – Katarzyna Kobiela, Kierownik Zespołu Środowiska, Arcadis.
10:45
– 11:15
Wypowiedzi przedstawicieli  nagrodzonych miast

BLOK II: PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIAST W POLSCE

11:30

12:30
Aktualizacja Krajowej Polityki Miejskiej 2030. Polityka miejska jako element Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.Poprawa jakości życia w miastach m.in. przy zastosowaniu rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju.
Daniel Wąsik Ekspert, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 Miasto zorientowane na mieszkańców
Prelegent: Joanna Plaisant, Strategic Partnership and Sustainability Associate Director, Arcadis
Dlaczego miasta potrzebują AI i jakie korzyści wiążą się z ich wdrożenia ?
Prelegent: Ewa Mikos Romanowicz  ,Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu i Government Affairs Siemens Sp. z o. o.
 Wsparcie samorządów w ramach programów „Czyste Powietrze” i „Stop Smog” realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Prelegent: Paweł Mirowski, Z-ca Prezesa NFOŚiGW

BLOK III: PANEL DYSKUSYJNY

12:30

13:30
Jak poprawić jakość życia mieszkańców polskich miast? Jaki obraz polskich miast daje nam ranking? Czy pandemia zmieni priorytety samorządów dotyczące zrównoważonego rozwoju? Jakiego wsparcia potrzebują samorządy? Możliwości finansowania ekologicznych inwestycji w miastach.

Moderator: Agnieszka Kalinowska-Sołtys, Wiceprezes SARP Paneliści:
Prof. dr hab. Tadeusz Borys, Uniwersytet  Zielonogórski, Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
Joanna Plaisant, Strategic Partnership and Sustainability Associate Director, Arcadis
dr Justyna Glusman, Dyrektorka Koordynatorka ds. Zrównoważonego Rozwoju, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Paweł Mirowski, Z-ca Prezesa NFOŚiGW   Przedstawiciele miast biorących udział w rankingu
dr hab. Małgorzata Markowska prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Gospodarki Regionalnej
Dariusz Obcowski, Dyrektor pionu ITS branży Mobility, Siemens Polska
13:30Zakończenie Konferencji

Prelegenci

KATARZYNA KOBIELA

Kierownik Zespołu Środowiska w Katowicach w Arcadis sp. z o.o., od ponad 20 lat związana z branżą ochrony środowiska. W Arcadis kieruje największymi projektami z zakresu środowiska i gospodarki wodnej, posiada certyfikat z zarządzania projektami PRINCE2 Practitioner. Swoje doświadczenie nabyła w pracy nad projektami dla administracji publicznej i samorządowej różnego szczebla, realizując zarówno dokumenty strategiczne, jak i opracowując raporty o oddziaływaniu na środowiska dla kluczowych inwestycji infrastrukturalnych w kraju. Ostatnio zaangażowana w projekt związany z opracowywaniem miejskich planów adaptacji do zmian klimatu dla największych polskich  miast.

MAGDALENA POLUS

Starszy specjalista ds. środowiska w Zespole Środowiska w Katowicach w Arcadis Sp. z o.o.; od ponad 10 lat związana z branżą ochrony środowiska. Współautor wielu projektów takich jak: programy ochrony środowiska, plany gospodarki odpadami i programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla administracji publicznej i samorządowej różnego szczebla a także raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko dla kluczowych inwestycji infrastrukturalnych w kraju oraz audytów typu due dilligence dla klientów komercyjnych. Obecnie zaangażowana w projekt Miejskich planów adaptacji do zmian klimatu dla największych miast w kraju.

JOANNA PLAISANT

Joanna Plaisant obejmuje stanowisko Strategic Partnership & Sustainability Associate Director, ESG Lead w polskim oddziale Arcadis, światowego lidera usług w zakresie inżynierii lądowej. Dołączając do zespołu w grudniu 2020 roku, Joanna koncentruje się rozwoju działalności firmy w kierunku B2B oraz współpracy z inwestorami zagranicznymi oraz podmiotami ze sfery publicznej. Zajmuje się również się tworzeniem i promocją portfolio usług Arcadis w obszarze zrównoważonego rozwoju. Przez ostatnie 8 lat Joanna Plaisant pełniła funkcję country managera w organizacji Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Jej zadaniem był rozwój organizacji, współpraca z lokalnymi instytucjami, promowanie standardów zawodowych i etycznych RICS, opracowywanie strategii wdrażania standardów w Polsce oraz wspieranie sieci profesjonalistów RICS w Polsce. Była również zaangażowana we wdrażanie standardów organizacji w Izraelu oraz Turcji.
Joanna jest prawnikiem, mediatorem oraz pośrednikiem z międzynarodowym, czternastoletnim doświadczeniem, zdobytym w organizacjach związanych z rynkiem nieruchomości oraz firmach franczyzowych. Ukończyła prawo na UKSW w Warszawie. Jest także absolwentką Studium Generale Europa przy Instytucie Nauki o Polityce i Administracji UKSW. Po uzyskaniu tytułu magistra wyjechała do Berlina, gdzie na Uniwersytecie Humboldta zdobyła LLM, międzynarodowy tytuł magistra prawa. Podczas pobytu w Berlinie współpracowała z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w departamencie Doradztwa Europejskiego.

prof. dr hab. TADEUSZ BORYS

Od wielu lat bierze udział w pracach wielu gremiach społecznych i naukowych o zasięgu regionalnym i ogólnokrajowym, w tym m.in. Państwowej Rady Ochrony Środowiska, a także Centralnej Komisji Ocen Oddziaływania Obiektów na środowisko. W latach 1980-83 brał udział w organizacji Polskiego Klubu Ekologicznego, a w latach 1983-89 z ramienia klubu kierował kampanią ekologiczną mającą na celu likwidację uciążliwości jeleniogórskiej „Celwiskozy”. Pracujący pod jego kierunkiem interdyscyplinarny zespół opracował w latach 1985-87 rachunek sozo-ekonomiczny, który był podstawą merytoryczną do pojęcia decyzji o zamknięciu tego wybitnie uciążliwego dla środowiska zakładu.
Uczestniczył m.in. w założeniu polskiego oddziału Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów środowiska i Zasobów Naturalnych, a od 8 lat bierze udział w pracach Społecznej Komisji Doradców dla amerykańskiego programu „Environmental Partnership for Central Europe” (EPCE) dla wsparcia pozarządowych organizacji proekologicznych. W latach 1991-98 kierował pracami Forum Społeczne „Ekorozwój dla gmin” (Ekoforum), a od 1993 roku jest dyrektorem Regionalnego Ośrodka Ekorozwoju w Jeleniej Górze. Od 1996 roku uczestniczy we wdrażaniu idei ekorozwoju w kilkudziesięciu gminach w kraju jako konsultant wiodący programu ONZ i rządu polskiego „Umbrella Project” (United Nations Development Programme).
Od lat prowadzi badania na pograniczu trzech dziedzin naukowych: statystyki (m.in. teorii cech, wielowymiarowej analizy porównawczej, statystyki transgranicznej), teorii jakości (m.in. kwalimetrii, zarządzania jakością) oraz teoretycznych podstaw ekorozwoju i jakości życia (m.in. rachunku sozoekonomicznego, wskaźników ekorozwoju i jego programowania, zarządzania ryzykiem środowiskowym itp.)

ELŻBIETA WRZECIONKOWSKA

Dziennikarska i publicystka od lat związana z „The Warsaw Voice”. Autorka raportów dla Harvard Business Review i wielu publikacji dotyczących ergonomii, ekologii i organizacji pracy. Redaktor naczelna „Sfery Pracy”, „Office Voice” i „Office World”. Zajmuje się propagowaniem wiedzy dotyczącej najnowszych ekologicznych rozwiązań dotyczących organizacji biura przyjaznych dla ludzi i środowiska na łamach pracy branżowej i biznesowej.

DR JUSTYNA GLUSMAN

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz London School of Economics and Political Science, gdzie obroniła doktorat w dziedzinie polityki gospodarczej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w instytucjach administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz w sektorze prywatnym. Od 15 lat zajmuje się rozwojem regionalnym, programowaniem funduszy unijnych i realizacją inwestycji z udziałem finansowania unijnego. Obecnie pełni funkcję dyrektora koordynatora ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni w urzędzie m.st. Warszawy. Odpowiada za program wymiany kotłów na paliwa stałe, zarządzanie terenami zieleni oraz politykę klimatyczną.

AGNIESZKA KALINOWSKA-SOŁTYS

Architekt, dyrektor w APA Wojciechowski Architekci. BREEAM asesor i LEED GA. Od 2014 – współzałożyciel i członek OSWBZ (Ogólnokrajowego Towarzystwa Wspierania Budownictwa Zrównoważonego). Członek   Zarządu Głównego SARP (Stowarzyszenia Architektów Polskich) Wiceprezes ds. środowiska i ochrony klimatu SARP O. Warszawa Wykształcenie: Studia Podyplomowe Zarządzanie Nieruchomościami Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dyplom 2013); Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Dyplom 2007); Magister Inżynier Architekt, Politechnika Warszawska Wydział Architektury i Urbanistyki (Dyplom 2004). Języki: angielski, rosyjski. Doświadczenie zawodowe: APA Wojciechowski Architekci od 03.2010, Arcadis Project Consulting 09.2007- 03.2010, Hochtief Polska oddz. Budokor 02.2003-08.2007, Retail Development Service 03.1998 – 06.2001. Zainteresowania: nurkowanie, żeglarstwo, narty.

Paweł Mirowski

Jest absolwentem ochrony środowiska na Akademii Rolniczej w Szczecinie. Ukończył również podyplomowe studia z zarządzania biznesem w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu oraz zarządzanie gospodarką odpadami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Energetyce Szczecińskiej S.A. (1999-2000) oraz Zakładach Chemicznych Police S.A. (2000-2009). W latach 2009-2014 był Zastępcą Burmistrza Polic, gdzie nadzorował komórki organizacyjne realizujące zadania m.in. z zakresu ochrony środowiska, architektury, gospodarki nieruchomościami i spraw obywatelskich.
Pełnił również funkcję Dyrektora Centrum Infrastruktury Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. (2016-2018), następnie członka Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w 2017-2018 r. na stanowisku Zastępcy Prezesa, a w latach 2018-2020 Prezesa Zarządu. W latach 2019-2020 przewodniczył Konwentowi Prezesów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Obecnie, jako Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nadzorując pracę Departamentu Czystego Powietrza, odpowiada za wdrażanie ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze”

Adam Struzik

Urodził się 1 stycznia 1957 r. w Kutnie – lekarz, samorządowiec i społecznik, parlamentarzysta, polityk. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Specjalista chorób wewnętrznych. Ukończył studia podyplomowe w dziedzinie organizacji i ekonomiki ochrony zdrowia oraz podyplomowe studia menedżerskie z obszaru administracji publicznej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Senator RP w latach 1991–2001 (II, III i IV kadencja). Był członkiem senackich komisji: Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Spraw Emigracji i Polaków za Granicą. W latach 1993–1997 Marszałek Senatu RP. Od chwili wstąpienia Polski do UE jest członkiem Komitetu Regionów; w 2010 r. został powołany w skład jego prezydium. Uczestniczy w pracach komisji: COTER (Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE), ENVE (Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii) oraz Wspólnych Komitetów Konsultacyjnych i grup roboczych, m. in. ds. zdrowia i Brexitu. Od grudnia 2001 r. nieprzerwanie pełni funkcję Marszałka Województwa Mazowieckiego (w 2007 r. wybrany na posła VI kadencji Sejmu RP – zrezygnował z mandatu, pozostając na stanowisku Marszałka Województwa Mazowieckiego).
Od grudnia 2001 r. nieprzerwanie pełni funkcję Marszałka Województwa Mazowieckiego (w 2007 r. wybrany na posła VI kadencji Sejmu RP – zrezygnował z mandatu, pozostając na stanowisku Marszałka Województwa Mazowieckiego).
Czynnie zaangażowany w życie społeczno-polityczne Mazowsza i Polski. Animator współpracy kulturalnej, naukowej i biznesowej w województwie mazowieckim. Inicjator projektów i programów związanych m.in. ze zwiększeniem innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, e-rozwojem, bezpieczeństwem, służących ochronie i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego. Działa dla ludzi, dla Mazowszan. Angażuje się w sprawy regionu, jego zrównoważony oraz dynamiczny, wieloaspektowy rozwój, dba o efektywną strategię prorozwojową oraz budowanie społeczeństwa informacyjnego, obywatelskiego.

Ewa Mikos Romanowicz

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu i Government Affairs Siemens Sp. z o. o.
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz uniwersytetu Freie Universitaet w Berlinie; ukończyła podyplomowe studia europejskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W Siemens Sp. z o.o. odpowiada za definiowanie strategii współprace z Uczelniami Wyższymi oraz sektorem publicznym. Prowadzi projekty związane z obszarem Digital Industry w tym dedykowane tematyce bezpieczeństwa cyfrowego. Reprezentuje firmę Siemens Sp. z o.o. w organizacjach oraz gremiach branżowych: w Konfederacji Lewiatan: przewodniczy grupie roboczej ds. Polityki Przemysłowej w ramach rady Zielonej Transformacji, Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo Handlowej – jako przewodnicząca Komisji ds. Cyfryzacji i Przemysłu 4.0 , jest także zaangażowana w prace grupy roboczej do spraw PO Polska Cyfrowa w ramach inicjatywy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Dariusz Obcowski

Absolwent Politechniki Wrocławskiej na Wydziale mechanicznym. Od prawie 20 lat związany z branżą ITS. W 2002 r. dołączył do Siemens Sp. z o.o., gdzie obecnie pełni funkcję Dyrektora Pionu ITS dla branży Mobility. Uczestniczył we wdrożeniu zintegrowanych systemów zarządzania ruchem w wielu miastach w Polsce, m.in. w Rzeszowie, Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Białymstoku. Był także odpowiedzialny za realizację projektów dotyczących zarządzania i sterowania ruchem w tunelach i drogach szybkiego ruchu w Polsce.

dr hab. Małgorzata Markowska 

Pracownik naukowy ze stopniem doktora habilitowanego, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Katedra Gospodarki Regionalnej). Jest członkiem Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS oraz Regional Studies Association. Specjalizuje się w dynamicznych analizach statystycznych zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych zachodzących na różnych poziomach podziału terytorialnego Jest autorem lub współautorem ponad 100 artykułów naukowych m.in. z zakresu przemian strukturalnych i zróżnicowania krajów oraz regionów Unii Europejskiej, monografii (Dynamiczna taksonomia innowacyjności regionów) oraz 25 rozdziałów w monografiach. Współpracowała w realizacji 12 grantów finansowanych z funduszy ministerialnych i NCN oraz kilku projektów unijnych.