Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ELAW.jpg

ELŻBIETA WRZECIONKOWSKA

Dziennikarska i publicystka od lat związana z „The Warsaw Voice”. Autorka raportów dla Harvard Business Review i wielu publikacji dotyczących ergonomii, ekologii i organizacji pracy. Redaktor naczelna „Sfery Pracy”, „Office Voice” i „Office World”. Zajmuje się propagowaniem wiedzy dotyczącej najnowszych ekologicznych rozwiązań dotyczących organizacji biura przyjaznych dla ludzi i środowiska na łamach pracy branżowej i biznesowej.


Jacek Kisiel

Jacek Kisiel – zastępca dyrektorki w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy. Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w samorządzie terytorialnym. Specjalizuje się w problematyce efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz polityki klimatycznej. Obecnie nadzoruje działania Miasta w zakresie polityki klimatycznej.
Marcin Podgórski

Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Wykształcenie z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa, pedagogiki a także zarządzania energią oraz kontroli i audytu w JST. Od kilkunastu lat związany z administracją. Bogate doświadczenie w zarządzaniu w instytucjach rządowych i samorządowych zdobywane na stanowiskach kierowniczych między innymi jako Dyrektor Mazowieckiego Oddziału największej Agencji Płatniczej w Europie. Przez wiele lat zaangażowany w procesy współfinansowania projektów głównie inwestycyjnych w obszarach gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, lokalnej infrastruktury społecznej, inwestycji w rolnictwie. Odpowiedzialny za tworzenie projektów prawa miejscowego w obszarze ochrony środowiska. Członek wielu zespołów i grup eksperckich przy administracji samorządowej i rządowej. Obecnie Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.


Izabela Zygmunt

Izabela Zygmunt jest doradczynią ds. ekonomicznych w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, gdzie zajmuje się także tematyką unijnej polityki klimatycznej oraz Europejskiego Zielonego Ładu.

Jan Kuźmiński

Prezes Zarządu Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej oraz Przewodniczący Komisji Autobusowej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Ma 58 lat, karierę zawodową zaczynał jako nauczyciel przedmiotów technicznych, od ponad 30 lat związany jest ze stołeczną komunikacją miejską, doświadczenie zawodowe zdobywał kolejno jako mistrz, kierownik działu, kierownik oddziałów, kierownik wydziału logistyki oraz Członek Zarządu ds. Operacyjnych. Od 31 maja 2011 r. jest Prezesem Zarządu Spółki. Wykształcenie wyższe: jest magistrem inżynierem mechanikiem, ponadto absolwentem studiów podyplomowych na kierunkach zarządzania oraz logistyki zarządzania. Jego hobby to myślistwo, numizmatyka i żeglarstwo.


Angelika Szufel

Angelika Szufel jest adwokatką w randze counsel w Departamencie Energetyki i Infrastruktury w kancelarii CMS. Specjalizuje się w doradztwie prawnym związanym z organizacją przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze infrastrukturalnym, w tym realizowanych w reżimie prawa zamówień publicznych oraz w formule PPP. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje obsługę projektów realizowanych w sektorze energetycznym, transportu kolejowego, oraz lotniczego, a także użyteczności publicznej, Angelika doradzała m.in. na rzecz podmiotów publicznych przy największych inwestycjach infrastrukturalnych związanych z budową dworców kolejowych, przy obsłudze umów związanych z dostawą pociągów oraz przy przygotowaniu postępowań, w tym przy sporządzaniu umowy, w zakresie zamówień publicznych na wybór wykonawcy budowy jednego z największych bloków energetycznych w Europie, a następnie doradzała przy realizacji umowy.
Angelika specjalizuje się także w kompleksowym doradztwie przy transakcjach oraz projektach na rynku odnawialnych źródeł energii. Angelika zajmuje się również doradztwem przedsiębiorstwom we wdrożeniu wytycznych regulacyjnych związanych z Europejskim Zielonym Ładem oraz w obszarze raportowania ESG (raportowania nt. wskaźników zrównoważonego rozwoju). Międzynarodowy ranking prawniczy Legal 500 EMEA 2024 wyróżnia Angelikę jako Rising Star w kategorii Energetyka i Zasoby Naturalne oraz Zamówienia Publiczne. W 2020 roku Angelika została wyróżniona w Rankingu Wolters Kluwer „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra”.


Krzysztof Kochanowski – Prezes Zarządu Hydrogen Poland

Wiceprezes Zarządu Dyrektor Generalny, Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności -PIME Ekspert w branży energetycznej z 20 letnim doświadczeniem zawodowym. Doświadczenie zdobywał w energetycznych spółkach dystrybucyjnych i przesyłowych oraz w firmach consultingowych. Wieloletni publicysta z zakresu rynku energii w mediach gospodarczych. Konsultant w zakresie rozwiązań systemowych w elektroenergetyce współpracujący z instytucjami rządowymi i Parlamentem. Pierwszy prezes i współzałożyciel jedynej w Polsce organizacji zrzeszającej firmy z obszaru technologii magazynowania energii (elektrycznej, cieplnej oraz wodoru i chłodu) i elektromobilności (infrastruktura ładowania pojazdów, technologie bateryjne i wodorowe) oraz gospodarki energetycznej w klastrach energii (lokalne obszary bilansowania, niezależne systemy energetyczne). Obecnie zarządza organizacją PIME oraz prowadzi specjalistyczne szkolenia z obszaru rynku magazynowania energii i gospodarki wodorowej. Koordynator projektów: Rynek magazynowania energii elektrycznej w Polsce oraz Programu „Gospodarka wodorowa w energetyce i transporcie – mapa drogowa dla Polski”. Prezes i współzałożyciel organizacji Hydrogen Poland, zrzeszającej firmy i instytucje z obszaru gospodarki wodorowej.


Bartosz Dubiński

Bartosz Dubiński – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz SGH, posiadający dyplom Executive MBA Oxford Brookes University. Wieloletni współpracownik i koordynator projektów Polskiej Rady Ruchu Europejskiego, w latach 2004-2010 pracownik samorządowy w Biurze Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy. Ewaluator projektów, manager funduszu pożyczkowego JESSICA oraz instrumentu pomocy technicznej ELENA, a także koordynator projektów badawczych UE z zakresu efektywności energetycznej. Od sierpnia 2010 roku Prezes Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o., od 2015 zarządzający Mazowieckim Klastrem Efektywności Energetycznej i OZE. Posiada doświadczenie w realizacji i doradztwie przy projektach współfinansowanych ze środków UE w instytucjach publicznych, przedsiębiorstwach oraz organizacjach pozarządowych.


Leszek Drogosz

Leszek Drogosz – zastępca dyrektora Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy. Zajmuje się realizacją zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców Warszawy w energię elektryczną, ciepło, gaz, wodę oraz odbiór ścieków, jak również zagadnieniami dotyczącymi ochrony klimatu. Jeden z liderów zielonej transformacji Warszawy. Od lat aktywnie działa na rzecz poprawy stanu środowiska i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w stolicy. Reprezentuje Warszawę w samorządowych organizacjach działających na rzecz ochrony klimatu krajowych i działających na szczeblu globalnym.
Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites.


mgr inż. Paweł Mzyk

Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Emisjami Kierownik Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Wcześniej również zastępca kierownika Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz zastępca kierownika Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE). Od 2016 roku Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Emisjami Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
Główny obszar działalności to system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
Wieloletni członek kapituły konkursu Polski Produkt Przyszłości organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Członek Rady Konsultacyjnej do spraw GIS przy Ministrze Klimatu
i Środowiska.


Przemysław Gorgol

Przemysław Gorgol od 1999 r. jest zaangażowany w przygotowywanie projektów inwestycyjnych dla sektora publicznego i prywatnego, finansowanych ze środków UE, międzynarodowych instytucji finansowych jak również prywatnych. Od 2016 do 2019 roku kierował  Centrum Unijnych Projektów Transportowych, wdrażając projekty związane z rozwojem sektora transportu, w tym w zakresie transportu nisko i zeroemisyjnego. Przez kilka lat realizował projekty międzynarodowe m.in. dla Rządu Chorwacji, czy Gruzji. Od 2019 roku pełni funkcję Dyrektora w IPOPEMA Financial Advisory odpowiadając za realizację prac dla kluczowych klientów w zakresie przedsięwzięć infrastrukturalnych, jak również  m.in. projektów związanych z restrukturyzacjami, czy procesami M&A. Rozwija innowacyjne projekty związane z efektywnością energetyczną, jak również odpowiada za projekty pozyskiwania finansowania na cele transformacji energetycznej.


Bartosz Witkowski

Inżynier budownictwa zrównoważonego, absolwent Politechniki Warszawskiej, a obecnie doktorant na Politechnice Wrocławskiej w zakresie budownictwa pasywnego i kierownik projektów w Mazowieckiej Agencji Energetycznej. Absolwent I edycji programu Młodzi Liderzy Budownictwa organizowanego przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Zawodowo zajmuje się prowadzeniem projektów międzynarodowych z zakresu efektywności energetycznej i adaptacji do zmian klimatu. Członek Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego
i Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.


Marta Babicz

Ekspert w obszarze ochrony środowiska i energii z 20 letnim doświadczeniem, od 2020 r. dyrektorka odpowiedzialna za programowanie wydatkowania środków UE i współpracę międzyinstytucjonalną w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Dr Maja Czarzasty-Zybert

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkinią Polskiego Komitetu World Energy Council.  Swoją przygodę z prawem energetycznym zaczęła w Biurze Prawnym Urzędu Regulacji Energetyki, gdzie zajmowała się m.in. reprezentacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przed sądami, udzielaniem zainteresowanym podmiotom odpowiedzi rozstrzygających wątpliwości co do stosowania przepisów prawa energetycznego, prowadzeniem postępowania administracyjnego w zakresie udzielania koncesji, przygotowywaniem projektów umów i przedmiotowych opinii prawnych. Następnie w trakcie dotychczasowej praktyki zawodowej, zarówno w kancelariach polskich, jak i międzynarodowych oraz jako in-house, zajmowała się doradztwem na rzecz podmiotów z sektora energetyki.
W 2021 r. obroniła doktorat na temat kwalifikacji prawnej uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w świetle prawa francuskiego oraz polskiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 2021 r. została również wpisana na listę radców prawnych.
Od 2022 r. pracuje dla ZEPAK. SA jako Radca prawny. 


Dr hab. inż. Szymon Firląg

Dr hab. inż. Szymon Firląg, Profesor uczelni – Prezes Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa. Współpracował z Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Buildings Performance Institute Europe i Fundacji Poszanowania Energii, gdzie zajmował się projektami związanymi z efektywnością energetyczną budynków. Był zaangażowany w proces projektowania, budowy i certyfikacji pierwszych budynków pasywnych i energooszczędnych w Polsce.
Pracuje na Wydziale Inżynierii Lądowej, Politechniki Warszawskiej (PW) w zespole zrównoważonego
rozwoju. Prowadził badania na Passivhaus Institut w Niemczech, gdzie miał okazję przebywać, jako
stypendysta Fundacji Nowickiego oraz Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Dzięki stypendium Centrum
Studiów Zaawansowanych PW pracował nad algorytmami kontroli dla inteligentnych okien w
Lawrence Berkeley National Laboratory w USA. Jest autorem licznych artykułów i książek, brał udział
w kampaniach promujących budownictwo energooszczędne w Polsce.