PROGRAM KONFERENCJI INNOWACYJNA GMINA  17.06.2019r.

 

Prowadzenie konferencji: Elżbieta Wrzecionkowska, Green Warsaw Conferences

 

8:30 – 9:00         Rejestracja uczestników
9:00 – 9:05         Powitanie gości: Elżbieta Wrzecionkowska, Dyrektor Cyklu Konferencji

 

BLOK I:  Zrównoważona  Gmina

9:00 – 10.00

Prezentacja: Adaptacja do zmian klimatu – wyzwania i szanse dla samorządu.
Prelegent: Katarzyna Kobiela – Kierownik zespołu środowiska Katowicach oraz Krzysztof Kutek – Kierownik Pionu Wody, Arcadis

Prezentacja: Zrównoważona rewitalizacja  w gminach. Czy rewitalizacja może być zrównoważona? Problemy i zadania gmin.
Prelegent: Agnieszka Dawydzik, Manager, Public Sector & Global Investment and Innovation Incentives, Deloitte

Prezentacja: Warszawa z Certyfikatem ISO 37120 i co dalej? Plany miasta dotyczące zrównoważonego rozwoju.
Prelegent: Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury UM.st Warszawy

10.00 – 10.30

Panel dyskusyjny:  Wyzwania polskich miast w związku ze zmianami klimatu. Jak  możemy wykorzystać  zmiany klimatu? Problemy polskich miast na drodze do zrównoważonego rozwoju.

Moderator: Elżbieta Wrzecionkowska
Paneliści:
Dr inż. Krystian Szczepański, Dyrektor Instytutu  Ochrony Środowiska (tbc),
Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury UM.st Warszawy,
dr Anna Rusek, Dyrektor Pionu Środowiska, Arcadis,
dr Justyna Gorgoń, Instytut Ekologii i Terenów Uprzemysłowionych.
Przedstawiciele Miast

10:30 – 10.45     Przerwa na kawę

BLOK II: Efektywność energetyczna – elektromobilność  jako sposób na ograniczenie emisji CO2.

10.45 – 11.45

Prezentacja: Ustawa o elektromobilności  i paliwach alternatywnych. Autobusy elektryczne i plany stacji ładowania w gminach. Obowiązki i zadania  gminy
Prelegent: Kancelaria SK&S Legal

Prezentacja: Działania na rzecz zrównoważonej  mobilności w mieście stołecznym Warszawa. Ustawa i rzeczywistość
Prelegent: Jan Kuźmiński, Prezes Zarządu, MZA

Prezentacja: Możliwości ograniczenia emisji CO2 w miastach  przy wykorzystaniu gazu.
Plany i inwestycje Gaz-System w Polsce.
Prelegent: Iwona Dominiak, Kierownik Działu Komunikacji Rozwoju, Inwestycji i Eksploatacji, Gaz-System S.A.

Prezentacja: Innowacyjne inwestycje PGNiG Termika zmierzające do ograniczenia emisji CO2 w Warszawie.
Prelegent: 
Przedstawiciel PGNiG Termika (tbc)

11.45 – 12.15

Panel dyskusyjny: Jak  ograniczyć zużycie energii i emisję CO2 w gminie? Jaką drogę wybrać?

Moderator: Krzysztof Kochanowski  PIME
Paneliści:
Jan Kuźmiński, Prezes Zarządu, MZA,
Piotr Matkowski, Deputy Director Buildings Business Line, Project Management Lead, Market Sector Leader Manufacturing & Technology, Arcadis
Iwona Dominiak, Kierownik Działu Komunikacji Rozwoju, Inwestycji i Eksploatacji, Gaz System
Ekspert PGNiG Termika
Ekspert SK&S Legal

12.15-12.30 Przerwa na kawę

BLOK III: Finansowanie inwestycji w  gminach w ramach PPP

 12.30 -13.30

Prezentacja: Nowelizacja ustawy o PPP. Interpretacja zmian.
Prelegent: dr Rafał Cieślak, Radca Prawny, ekspert ds. PPP

Prezentacja: Rozwój Partnerstwa Publiczno Prywatnego. Nowe możliwości i perspektywy. Wsparcie dla podmiotów publicznych.
Prelegent: Michał Piwowarczyk, Z-ca Dyrektor  Departamentu Partnerstwa Publiczno Prywatnego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Prezentacja: Zarządzanie obiektem w formule PPP. Pierwsze doświadczenia
Prelegent: Mirosław Józefczuk, Członek Zarządu, Warbud

13.30 – 14:00

Panel dyskusyjny: Możliwości  finansowania inwestycji w gminach  w ramach PPP. Wady i zalety projektów. Jakiego wsparcia potrzebują partnerzy?

Moderator: Bartosz Mysiorski, Prezes Zarządu Fundacji Centrum PPP
Paneliści:
dr Rafał Cieślak, Radca Prawny, ekspert PPP
Maciej Kopański, Dyrektor ds. rozwoju, ENGIE Polska
Mirosław Józefczuk, Członek Zarządu, Warbud
Michał Piwowarczyk, Z-ca Dyrektor Departamentu PPP w Ministerstwie  Inwestycji i Rozwoju

 

Zakończenie konferencji: Elżbieta Wrzecionkowska, Dyrektor, Green Warsaw Conferences

14.00 – 15.00     lunch

14.30-16.30 Warsztaty

Temat warsztatów: Tylko PPP może nie wpływać na dług publiczny i wskaźnik zadłużenia w jst. Zobowiązania z umów o PPP w świetle nowelizacji ustawy o finansach publicznych.

Prowadzący: dr Rafał Cieślak, radca prawny, C&K Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. sp.k.

Warsztaty są bezpłatne dla uczestników. Liczba miejsc (25) ograniczona. Obowiązuje kolejność
rejestracji.

 

PRELEGENCI

KRZYSZTOF KUTEK

Kierownik zespołu wodnego w Arcadis w Krakowie, absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Od 10 lat zajmuje się zagadnieniami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, szczególnie problematyką zagrożenia i ryzyka powodziowego. W ostatnich latach uczestniczy w projektach dotyczących adaptacji do zmian klimatu infrastruktury krytycznej i miejskiej. Współautor metodyk do opracowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu i metodyki dla Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis.

 

ELŻBIETA WRZECIONKOWSKA

Dziennikarska i publicystka od lat związana z „The Warsaw Voice”. Autorka raportów dla Harvard Business Review i wielu publikacji dotyczących ergonomii, ekologii i organizacji pracy. Redaktor naczelna „Sfery Pracy”, „Office Voice” i „Office World”. Zajmuje się propagowaniem wiedzy dotyczącej najnowszych ekologicznych rozwiązań dotyczących organizacji biura przyjaznych dla ludzi i środowiska na łamach pracy branżowej i biznesowej.

 

LESZEK DROGOSZ

Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Zajmuje się realizacją zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców Warszawy w energię elektryczną, ciepło, gaz, wodę oraz odbiór ścieków, jak również zagadnieniami dotyczącymi ochrony klimatu. Całą dotychczasową pracę zawodową poświęcił Warszawie, zarządzając oraz nadzorując jednostki miejskie z sektora transportu, gospodarki wodnej, ciepła oraz gospodarki odpadami. Zaangażowany w realizację projektów z kilku dużych i średnich programów UE, w tym z Funduszu Spójności, związanych z odpowiedzialnym i zrównoważonym rozwojem miast. Doświadczony w długofalowej współpracy z organizacjami pozarządowymi, reprezentuje Warszawę w EUROCITIES, C40 Large Cities Climate Leadership Group, ICLEI, pełni funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”. Przewodniczy miejskiemu Zespołowi ds. SEAP odpowiedzialnemu za wdrażanie „Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii w Warszawie w perspektywie do 2020 roku”, wynikającego z przystąpienia do inicjatywy Komisji Europejskiej Porozumienia między Burmistrzami oraz za „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy”. Jeden z pomysłodawców oraz Zastępca Przewodniczącego Zespołu ds. Ochrony Klimatu działającego przy Urzędzie m.st. Warszawy.

 

JAN KUŹMIŃSKI

Prezes Zarządu Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej oraz Przewodniczący Komisji Autobusowej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Ma 58 lat, karierę zawodową zaczynał jako nauczyciel przedmiotów technicznych, od ponad 30 lat związany jest ze stołeczną komunikacją miejską, doświadczenie zawodowe zdobywał kolejno jako mistrz, kierownik działu, kierownik oddziałów, kierownik wydziału logistyki oraz Członek Zarządu ds. Operacyjnych. Od 31 maja 2011 r. jest Prezesem Zarządu Spółki. Wykształcenie wyższe: jest magistrem inżynierem mechanikiem, ponadto absolwentem studiów podyplomowych na kierunkach zarządzania oraz logistyki zarządzania. Jego hobby to myślistwo, numizmatyka i żeglarstwo.

 

DR RAFAŁ CIEŚLAK

Radca prawny, wspólnik w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. Ekspert w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, funduszy unijnych i finansów jednostek samorządu terytorialnego. Doradzał podmiotom publicznym przy kilkunastu projektach PPP zakończonych sukcesem, w tym przy pierwszych projektach hybrydowych PPP w perspektywie finansowej 2014-2020. Jest również adiunktem w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim.

 

MIROSŁAW JÓZEFCZUK

Członek Zarządu Warbud SA, odpowiedzialny za obszar finansów, administracji, rozwój i realizację projektów PPP oraz strukturyzację finansowania. Absolwent Instytutu Technologii w Bourges we Francji – Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz Wydziału Ekonomii w Szkole Głównej Handlowej. W 2006 obronił doktorat z dziedziny nauk ekonomicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Z Warbudem związany od 2006 r. Prywatnie pasjonat wspinaczki wysokogórskiej, narciarstwa i pływania. Interesuje się historią, ekonomią gospodarczą i polityką.

 

KATARZYNA KOBIELA

Kierownik Zespołu Środowiska w Katowicach w Arcadis sp. z o.o., od ponad 20 lat związana z branżą ochrony środowiska. W Arcadis kieruje największymi projektami z zakresu środowiska i gospodarki wodnej, posiada certyfikat z zarządzania projektami PRINCE2 Practitioner. Swoje doświadczenie nabyła w pracy nad projektami dla administracji publicznej i samorządowej różnego szczebla, realizując zarówno dokumenty strategiczne, jak i opracowując raporty o oddziaływaniu na środowiska dla kluczowych inwestycji infrastrukturalnych w kraju. Ostatnio zaangażowana w projekt związany z opracowywaniem miejskich planów adaptacji do zmian klimatu dla największych polskich  miast.

 

DR INŻ. ANNA RUSEK

Dyrektor Pionu Środowiska w Arcadis. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe –  w branży ochrony środowiska  funkcjonuje od 1999 roku. Ukończyła Ochronę  Środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, a w roku 2007 obroniła pracę doktorską na temat oczyszczania gleb zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi  w Instytucie Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska. Do  Arcadis dołączyła w roku 2008, a  zespół środowiska, liczący obecnie 50 osób, objęła w  2014, równocześnie budując od podstaw zespół wodny, który w ciągu trzech lat rozwinęła do poziomu niezależnej linii biznesowej. W trakcie swojej kariery zawodowej uczestniczyła w wielu  projektach realizowanych zarówno w polskich jak i międzynarodowych zespołach z zakresu   m.in.: przeglądów środowiskowych Due Diligence – fazy I i II, audytów środowiskowych, badań gleby i wód podziemnych, remediacji, oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko,  a w ostatnim czasie również adaptacji do zmian klimatu.

 

AGNIESZKA DAWYDZIK

Specjalista z zakresu polityki regionalnej i finansowania UE. W Deloitte na stanowisku menadżera, od ponad dwóch lat realizuje projekty dla jednostek sektora publicznego i przedsiębiorstw.  Zajmuje się doradztwem w zakresie planowania miast. Interesuje się tematyką rewitalizacji. Przez ponad 9 lat związana z administracją rządową, kierowała departamentem strategicznym w Ministerstwie Rozwoju/ Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Nadzorowała proces zarządzania strategicznego, opracowanie Średnioterminowej Strategii Rozwoju Kraju oraz 9 strategii zintegrowanych.. Odpowiedzialna za negocjacje pakietu legislacyjnego 2014-2020,  przygotowanie, negocjacje i koordynację wdrażania Umowy Partnerstwa i programów operacyjnych ją realizujących na lata 2014-2020. Koordynowała prace poszczególnych ministerstw odpowiedzialnych za wdrożenie warunków wstępnych (ex ante) dla poszczególnych programów operacyjnych, w tym POIS 2014-2020. Realizowała zadania związane z koordynacją zarządzania regionalnymi programami operacyjnymi. W Ministerstwie współtworzyła system realizacji Kontraktu Terytorialnego, odpowiadała za implementację instrumentów terytorialnych, w szczególności Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz instrumentów finansowych, w szczególności dla przedsiębiorstw i projektów miejskich.