21 marca w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się konferencja zatytułowana Miasta Zrównoważone. Podczas konferencji zostaną przedstawione wyniki raportu Ranking Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis. Badaniem objęto 50 największych miast w Polsce.

Ranking Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis został przygotowany przez firmę projektowo-konsultingową Arcadis we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Inspiracją dla stworzenia rankingu był raport Arcadis Sustainable Cities Index, który klasyfikuje 100 globalnych metropolii. Ranking Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis, podobnie jak raport światowy, ocenia miasta w trzech fundamentalnych obszarach zrównoważonego rozwoju: Społeczeństwo, Środowisko i Gospodarka.

Prezentują one ogólny obraz stabilności gospodarczej, standardów środowiskowych i jakości życia w miastach. Obszar rozwoju społecznego ocenia miasta pod względem demografii, poziomu i dostępu do opieki zdrowotnej, edukacji, kultury, ubóstwa, bezpieczeństwa i aktywności społecznej mieszkańców, czyli mówiąc ogólniej – jakość życia w mieście. W obszarze Środowisko miasta są oceniane pod względem jakości powietrza, zmian klimatu, różnorodności biologicznej, sposobu użytkowania gruntów, gospodarki odpadami, dostępności urządzeń sieciowych oraz wykorzystania zasobów. Z kolei obszar rozwoju gospodarczego odzwierciedla zamożność miasta oraz jego atrakcyjność dla biznesu. Wskaźniki opisujące ten obszar obejmują średnią liczbę przedsiębiorstw oraz ich nakłady inwestycyjne, wysokość środków pozyskiwanych z programów unijnych, kwestie związane z budżetem partycypacyjnym, jakość i dostępność transportu, w tym publicznego, długość ścieżek rowerowych, a także szereg wskaźników związanych z sytuacją na rynku pracy.

Konferencja ma na celu nie tylko zaprezentowanie rankingu, ale przede wszystkim promowanie zrównoważonego rozwoju na wszystkich płaszczyznach działania samorządów, a także wskazanie możliwości finansowania „zielonych” inwestycji. Konferencja będzie również płaszczyzną wymiany wiedzy oraz dyskusji nad kształtem następnych edycji rankingu.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Na konferencję zostało zaproszonych 150 uczestników, wśród których znajdują się wojewodowie, prezydenci miast, wójtowie, burmistrzowie oraz przedstawiciele miast zainteresowanych ideą wdrażania zrównoważonego rozwoju.

Serdecznie zapraszam,
Elżbieta Wrzecionkowska
Dyrektor Konferencji