21 marca br. w Centrum Nauki Kopernik odbyła się konferencja Miasta Zrównoważone, podczas której został ogłoszony Ranking Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis. Został on przygotowany przez firmę projektowo-konsultingową Arcadis przy współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Badanie objęło 50 polskich miast pod względem stopnia, w jakim ich rozwój jest spójny z ideą zrównoważonego rozwoju. W rankingu zostały ujęte trzy obszary: społeczeństwo, środowisko i gospodarka, które obejmują liczne dziedziny. Pierwszy z nich bierze m.in. pod uwagę demografię, zdrowie, edukację i kulturę. Drugi – obejmuje czynniki środowiskowe, w tym tereny zielone, jakość środowiska czy zużycie zasobów, trzeci z nich ocenia natomiast kondycję i możliwości rozwoju miasta.

Jak przedstawia się klasyfikacja ogólna? Które polskie miasta znalazły się na podium?

Na pierwszym miejscu w Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis znalazła się Warszawa, która zajęła 1. miejsce w obszarze społeczeństwa i gospodarki. Obok niej na podium znalazły się: Toruń i Wrocław. W pierwszej dziesiątce znalazły się takie miasta jak: Poznań, Lublin, Bielsko-Biała, Zielona Góra, Rzeszów, Jelenia Góra czy Olsztyn. Nagrody z rąk Dyrektora Pionu Środowiska Arcadis – Anny Rusek odebrali przedstawiciele wyróżnionych miast: Wiceprezydent m.st. Warszawy Renata Kaznowska, Dyrektor Wydziału Rozwoju i Programowania Europejskiego Miasta Torunia – Maja Lewandowska-Robak oraz Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Miasta Wrocławia – Katarzyna Szymczak-Pomianowska.

Perspektywy zrównoważonych inwestycji w Polsce

Uczestnicy konferencji mieli także możliwość poznać projekt Gdynia Waterfront, realizowany przez Vastint Polska, przy współpracy z miastem Gdynia. Prezentacja Marcina Sadowskiego i Izabeli Leple-Migdalskiej z JEMS Architekci wzbudziła ogromne zainteresowanie gości. Równie duże wzbudził kolejny temat „Sposoby finansowania zielonych inwestycji w samorządach” zaprezentowany przez Rafała Grochowskiego z kancelarii Hogan Lovells. Konferencja zakończyła się panelem dyskusyjnym dotyczącym zrównoważonych miast, w czasie którego padły odpowiedzi na takie pytania: Jak poprawić jakość życia mieszkańców polskich miast? Czy badaniem powinno być objęte więcej miast w Polsce? Jak wygląda sytuacja Polski na tle innych krajów?

W konferencji wzięło udział ponad 160 osób. Patronat nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Związek Powiatów Polskich, Instytut Ochrony Środowiska, Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii oraz Stowarzyszenie Ład na Mazowszu. Partnerami merytorycznymi są firmy: Vastint, Hogan Lovells, Philips oraz Astromal.

Patronami medialnymi wydarzenia są: businessman.pl, Dziennik Warto Wiedzieć, Przegląd Komunalny, Forum Samorządowe, Forum PPP – magazyn inwestycji publicznych oraz serwis escowpolsce.pl.

Ranking Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis jest dostępny TUTAJ !

Kolejna konferencja z cyklu Green Warsaw Conferences już w czerwcu! Zapraszamy!

ELŻBIETA WRZECIONKOWSKA
Dyrektor ds/Konferencji
Green Warsaw Conferences

 

We got to know Polish sustainable cities!

On 21 March this year a conference on Sustainable Cities was held in the Copernicus Science Center, during which the Arcadis ranking of Polish Sustainable Cities was announced. It was prepared by Arcadis, a design and consulting company, in cooperation with scientists from the University of Economics in Wrocław.

The survey covered 50 Polish cities in terms of the extent to which their development is consistent with the idea of ​​sustainable development. The ranking covered three areas: society, environment and economy, which include many areas. The first of them included, among others, demography, health, education and culture. The second one included environmental factors, such as green areas, environmental quality and resource consumption, while the third one assesses the condition and development opportunities of the city.

What did the general classification look like? Which Polish cities reached the podium?

The first place in the Arcadis Ranking of Polish Sustainable Cities was taken by Warsaw, excelling in the area of ​​society and economy. It was followed by Toruń and Wrocław. The top ten includes such cities as: Poznań, Lublin, Bielsko-Biała, Zielona Góra, Rzeszów, Jelenia Góra or Olsztyn. Awards from the Director of the Arcadis Environmental Division, Anna Rusek, were received by representatives of the awarded cities: Vice President of the Capital City of Warsaw Renata Kaznowska, Director of the Development and Programming Department of the European City of Toruń – Maja Lewandowska-Robak and Director of the Department of Sustainable Development of the City of Wroclaw – Katarzyna Szymczak-Pomianowska.

Prospects for sustainable investments in Poland

Participants of the conference also had the opportunity to learn about the Gdynia Waterfront project, implemented by Vastint Polska in cooperation with the City of Gdynia. The presentation of Marcin Sadowski and Izabela Leple-Migdalska of JEMS Architekci aroused great interest of guests. Equally large interest was aroused by another topic, namely “Ways of financing green investments in municipalities” presented by Rafał Grochowski from the law firm Hogan Lovells. The conference ended with a discussion panel on sustainable cities, during which the following questions were answered: How to improve the quality of life of inhabitants of Polish cities? Should the study cover more cities in Poland? What is the situation of Poland as compared to other countries?

The conference was attended by more than 160 people. The patronage of the event was taken by: The Marshal of the Mazovian Voivodeship Adam Struzik, the Association of Polish Poviats, Institute of Environmental Protection, Polish Chamber of Energy Storage Association and the Association of Governance in Mazovia. The following companies served as content partners: Vastint, Hogan Lovells, Philips and Astromal.

The media patrons of the event were: businessman.pl, Dziennik Warto Wiedzieć, Przegląd Komunalny, Forum Samorządowe, Forum PPP – public investment magazine and escowpolsce.pl.

The Arcadis Ranking of Polish Sustainable Cities is available HERE 

The next conference from the Green Warsaw Conferences series will be held already in June! We look forward to seeing you!

ELŻBIETA WRZECIONKOWSKA
Conference Director
Green Warsaw Conferences