We wtorek, 12 czerwca br., w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie odbyła się ósma edycja konferencji Innowacyjna Gmina. Zainteresowani przedstawiciele samorządów już kolejny raz mieli okazję pogłębić swoją wiedzę dotyczącą rozwoju gmin przez nich zarządzanych.

W czasie tegorocznej edycji konferencji eksperci  wraz z samorządowcami poruszyli tematy takie jak m.in. optymalizacja zużycia energii w gminach przy pomocy najnowszych rozwiązań oraz finansowanie tych działań w systemie ESCO, rozwój zrównoważonego transportu miejskiego oraz zastosowanie projektów PPP przy realizacji inwestycji w gminach. W dyskusji dotyczącej zrównoważonego rozwoju gmin samorządowcy wyraźnie opowiedzieli się za zrównoważonym rozwojem. Widać wyraźnie, że polskie gminy chcą być zrównoważone. Najmłodsze  pokolenia Polaków coraz większą wagę zwracają na jakoś życia, możliwości spędzenia czasu, jakość  powietrza  oraz  efektywny i ekologiczny transport. Takie wyzwania stoją przed samorządowcami
w perspektywie najbliższych lat.

Osobom, które wzięły udział w tym wydarzeniu zaprezentowano Ranking Polskich Miast Zrównoważonych, kierunki w jakich powinien się rozwijać transport w miastach oraz możliwości finansowania inwestycji infrastrukturalnych w gminach w związku z rozwojem elektromobilności. Ponadto przedstawione zostały możliwości dofinansowania ze środków unijnych projektów PPP
z zakresu modernizacji energetycznej infrastruktury komunalnej.

Konferencji towarzyszyły całodniowe warsztaty poświęcone rewitalizacji terenów poprzemysłowych, na których uczestnicy mogli zdobyć umiejętności posługiwania się narzędziami GIS w ramach programu Interreg.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Prezydent m.st. Warszawy, Ministerstwo Energii, Związek Powiatów Polskich.

Partnerami głównymi byli: CEZ ESCO POLSKA, Arcadis Sp. z o.o..

Partnerami merytorycznymi konferencji byli: ENGIE Polska, Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA., Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak i Kordasiewicz sp. j., Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii, Stowarzyszenie Ład na Mazowszu, Astromal, Warbud, Kancelaria M. Mazurek i Partnerzy, Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sołtysiński Kawecki & Szlęzak oraz ARMSA.

Patronat medialny nad konferencją objęli: Businessman.pl, Forum PPP, Forum Samorządowe, Teraz Środowisko, Przegląd Komunalny, Serwis Administracyjno-Samorządowy, ESCO w Polsce, Press Interwizja.Warszawa TV.

Zdjęcia z konferencji oraz prezentacje prelegentów można znaleźć na stronie greenwarsawconferences.org.pl

Do zobaczenia za rok!

ELŻBIETA WRZECIONKOWSKA
Dyrektor ds/Konferencji
Green Warsaw Conferences

 

Polish municipalities want to be sustainable

 

On Tuesday, June 12, the eighth edition of the Innovative Municipality conference was held at the Centrum Kreatywności Targowa in Warsaw Interested representatives of local authorities once again had the opportunity to deepen their knowledge about the development of municipalities they manage.

During this year’s edition of the conference, experts together with representatives of local authorities raised issues such as optimization of energy consumption in municipalities with the help of the latest solutions and financing these activities in the ESCO system, development of sustainable urban transport and the use of PPP projects in the implementation of investments in municipalities. In the discussion on the sustainable development of municipalities, local authorities officials were clearly in favour of sustainable development. It is clear that Polish municipalities want to be sustainable. The youngest generations of Poles pay more and more attention to the quality of life, the opportunities to spend time, air quality, as well as efficient and environmentally-friendly transportation. Such challenges will be faced by local authorities within next few years.

People who took part in this event were presented the Ranking of Polish Sustainable Cities, directions in which transportation in cities should develop and the possibilities of financing infrastructure investments in municipalities in connection with the development of electromobility. In addition, the possibilities of co-financing PPP projects in the field of energy modernization of municipal infrastructure from EU funds were presented as well.

The conference included a day-long workshop devoted to the revitalization of post-industrial areas, where participants could gain the skills to use GIS tools under the Interreg program.

The honorary patronage over the conference was taken by: The Marshal’s Office of the Mazowieckie Voivodeship, the President of the Capital City of Warsaw, Ministry of Energy, Association of Polish Poviats.

The main partners were: CEZ ESCO POLSKA, Arcadis Sp. z o.o.

The content partners of the conference were: ENGIE Polska, Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA., Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak i Kordasiewicz sp. j., Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii, Stowarzyszenie Ład na Mazowszu, Astromal, Warbud, Kancelaria M. Mazurek i Partnerzy, Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sołtysiński Kawecki & Szlęzak and ARMSA.

Media patronage over the conference was taken by: Businessman.pl, Forum PPP, Forum Samorządowe, Teraz Środowisko, Przegląd Komunalny, Serwis Administracyjno-Samorządowy, ESCO in Poland, Press Interwizja.Warszawa TV.

Photos from the conference and presentations of the speakers can be found on www.greenwarsawconferences.org.pl

See you in a year!

ELŻBIETA WRZECIONKOWSKA
Conference Director
Green Warsaw Conferences